Loading...

Friday, September 26, 2014

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަންނާނީ ކާކު؟

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަންނާނީ ކާކު؟
އަބޫ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް ބިން ޢަބީ ޢަބްދުﷲ އަލްމަދަނީ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
" أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ "
މާނައީ: ދުނިޔޭގެ ( ދުނިޔެ ދެކޭ) އެންމެ މަތިވެރި ދުވަސްތަކަކީ (ޛުލް ޙިއްޖާމަހުގެ) ދިހަ ދުވަހެވެ."
ރިވާކުރެއްވީ ބައްރާޒު 5993، އިމާމު އަލްޙައިޘަމީ އިސްނާދު ޙަސަންކަމަަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ، އަދި ޝެއިޚު އަލްބާނީ ޞައްޙަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
ހ. ދުނިޔެ ދެކޭ އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
ށ. ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން.
ނ. ފާހަގަކުރެވުނު ނައްޞުތަކުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
ރ. އެދުވަސްތަކުގައި ކުރެވިދާނެ ޢަމަލުތައް.
ބ. ނިންމުން.

ދުނިޔެ ދެކޭ އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެދުވަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. އެއީ ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހެވެ.. އެދުވަސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮކަމެއް ލިބިގަނެވެން އޮތީ ކިހިނަކުންތޯ ބަލައި އެހެޔޮކަން ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަ މަންޒަރަކީ މިމާތް ދިހަ ދުވަހަކީ ކުޅިވަރަށް ތައްޔާރުވާ ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ހަދާ މަންޒަރެވެ. އެހެނީ މަތީގައިވާ ޙަދީޘުން އެނގޭގޮތުގައި މިއީ އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ މާތް ދިހަދުވަހެވެ . ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހަށްވުރެވެސް މިދުވަސްތައް މާތްވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ.
ނަމަވެސް ހިތާމަޔާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަނީ މިމާތް ދުވަސްތަކުގެ ހުންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަށްނޫންކަމާއި މެދުގައި އިޤުރާރުވާންޖެހެއެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަމަކީ ބޮޑުއީދަށް ލަނގިރި ޖަހަން ތައްޔާރުވުމާއި ސުޓޭޖުތައްޔާރު ކުރުމާއި ނަށާ މިޔުޒިކް ގުރޫޕުތައް ހޯދައި ހިރަފުސް އަރާފައިވާ ޙަރާމް މިޔުޒިކު ސާމާނުތަކުން ހިރަފުސް ފިލުވުމެވެ. ރޯދަމަސް ފަދައިންނެވެ. ޝައިތާނާ ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މަހުރޫމުކޮށްލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްކަތުގެ މަޅީގައި ޖެހޭ މީހުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުލައްވާށިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހެޔޮރަޙުމަތަށް އަބަދާއި އަބަދު ބޭނުންވެފައެވެ. ވީމާ އެއިލާހު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މާތްދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމުން މާތްކަން ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.
ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މިކަމުގައި ސާބިތުކަން ދެއްވުމެވެ. والله الموفق.


ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން.

ހ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَالْفَجْرِ‌ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ‌ ﴿٢﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާޢީ: އަދި ފަޖުރުވަޤުތު ގަންދެއްވަމެވެ .1
އަދި ދިހަ ރޭ ގަންދެއްވަމެވެ. (2)
ތަފުސީރު އިބުނު ކަޘީރުގައި އިމާމު އިބުނު ކަޘީރު ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ފަޖުރުގެ މުރާދަކީ ނަޙުރުގެ (އީދު) ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށެވެ. އެއީ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ (ފުރަތަމަ) ދިހަ ދުވަސް ނިމޭ ދުވަހެވެ. އަދި އެއީ އެދުވަހުގެ އެވަޤުތުގައި ކުރެވޭ ނަމާދުކަމަށްވެސް އިކުރިމާ ރިވާކުރައްވާ ފަދައިން ބުނެވެއެވެ. އަދި ދިހަރޭގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން އިބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސްކަމުގައެވެ.
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއެއްޗެއްގެ ގަންދެއްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިއެވަނީ އެވަޤުތުތަކުގެ މާތްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިކަން އެނގިގެންދަނީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ތިރީގައިވާ ނޫނުގައިވާ އަންނަނިވި ހަދީޘްބަސްފުޅުންނެވެ.

ށ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙައްޖުސޫރަތުގެ 28 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
(وَيَذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: އަދި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ދުވަސްތަކުގައި އެބައިމީހުން ﷲ އިސްމުފުޅުގެ މަތިން ހަނދުމަކުޅައުމަށްޓަކައެވެ.
މިއާޔަތުގެ ތަފުސީރުގައި އިބުނު އައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވަނީ އެދުވަސްތަކަކީ ތަކަކީ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހެވެ. (ބައްލަވާ ފަތުޙުލް ބާރީ ނ.ގައިވާ ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ އަދި ތަފުސީރު އިބުނު ކަޘީރު. ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިދުވަސްތަކުގައި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަތިން ހަނދުމަކޮށް ޛިކުރުކޮށް ތަކުބީރު ތަޙުލީލު ކިޔާ އުޅެން ޖެހެއެވެ.

ށ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : ” مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ ، قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ “

ތަރުޖަމާޢީ: ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މި ދިހަ ދުވަހުގައި(ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސް)ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކަށްވުރެ މާތްވެގެންވާ ޢަމަލުތަކެއް ﷲ ޙަޟްރަތުގައި ނުވެއެވެ. ދެން ޞަހާބީ ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. ﷲގެ މަގުގައި ޖިޙާދުކުރުންވެސް ތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. : ( ޖިޙާދުކުރުންވެސް މެއެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ނަފުސާއި މުދަލާއި އެކު ޖިޙާދަށް ނުކުމެ އޭގެން އެއްވެސް އެއްޗަކާއިގެން އެނބުރި ނައިމީހާ ފިޔަވައެވެ.

މިޙަދީޘްގެ ޝަރަހައިގައި ފަތުޚުލްބާރީގައި އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހު އެހާ މަތިވެރިވުމުގެ ސަބަބެއް ފާޅުވަނީ އެމަހެއްގައި އެންމެ ބޮޑެތި އަޅުކަންތައްތައް ޖަމާވާ ދުވަސްތައްކަމުގައި ވާތީއެވެ. އެއީ ނަމާދާއި ރޯދައާއި ޞަދަޤާތްކުރުމާއި އަދި ޙައްޖެވެ.އެނޫން އެހެން ދުވަސްތަކެއްގައި މިއަޅުކަންތައް ޖަމާނުވެއެވެ".

އަދިވެސް ތަބަރާނީއާއި އަދި މުސްނަދު އިމާމު އަޙުމަދުގައި އައިސްފައިވާ ހަދީޘެއްގައިވެއެވެ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ ” . أخرجه احمد7/224 وصحّح إسناده أحمد شاكر .

ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ. މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެދުވަސްތަކަކަށްވުރެ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްވެގެންވާ އަދި އެދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ޢަމަލުތަކަށްވުރެ އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްވެގެންވާ އެހެން ދުވަސްތަކެއް މި ދިހަ ދުވަހުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ. ފަހެ އެދުވަސްތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ތަހުލީލާ(لا إله إلا الله )ތަކުބީރާ އަދި ތަޙްމީދު(ޙަމްދުކުރުން) ގިނަކުރާށެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ނައްޞުތަކުން ލިބޭ ފައިދާތައް

ހ. ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކަކީ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސްކަމާއި އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ މިދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ހެޔޮކަންތައްތައްކަން
ށ. ޖާނާއި މާލައިގެން ނުކުމެ އެއިން އެއްވެސް އެއްޗަކާއި އެނބުރި ނާންނަ މުޖާޙިދުގެ ޢަމަލު ފިޔަވައި، މިދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ހެޔޮޢަމަލުތައް އެންމެ މާތް ޢަމަލުކަމަށްވާ ޖިޙާދުކުރުމަށް ވުރެވެސް މޮޅު އިތުރުވެގެންވާކަން.

ނ.ޖިޙާދު ކުރުމުގެ މާތްކަން.

ރ. އަދި ތަހުލީލާ ތަކުބީރު ކިޔުމާއި އަދި ﷲއަށް ހަމްދުކުރުން ގިނަކުރުން. ފަހެ މިހުރިހާ ކަމަކީ ﷲގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމުގެ ތެރޭން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

އެދުވަސްތަކުގައި ކުރެވިދާނެ ޢަމަލުތައް

ހ. އަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުން
ފަހެ ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތުގައި ތިބޭ ދުވަހެވެ. އެއީ ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހު ޙައްޖު ނުކުރާ މީސްތަކުންނަށް ރޯދަ ހިފުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ. އަދި ހައްޖުކުރާ މީސްތަކުންނަށް ރޯދަހިފުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިދުވަހުގެ ރޯދައާއި ބެހޭ ގޮތުން މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. :” صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ” [رواه مسلم ]
ތަރުޖަމާޢީ: ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ އަންނަން އޮތް އަހަރާއި އަދި އޭގެ ކުރިން އޮތް އަހަރުގެ ފާފަ ފުއްސަވާނެ ރޯދައެއްކަމަށް ﷲއަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އުއްމީދުކުރައްވަމެވެ”
އަދި އެހެން ޙަދީޘްފޮތްތަކުގައި ސީދާ ކުރީއަހަރާއި ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ފާފަ ފުއްސަވާނެ ރޯދައެއްކަމަށް އައިސްފައިވެއެވެ.
އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކުން ތަކުބީރު ކިޔިދާނެއެވެ.
ހ. اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا.
ށ. اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لا إله إلا الله ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، واللّهُ أَكْبَرُ ،وَلِلّهِ الْحَمْدُ
ނ.اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه ،وَاللّهُ أَكْبَرُ ،اللّهُ أَكْبَرُ ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ
ނ. ރޯދަހިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
މިދުވަސްތަކުގައި ރޯދަހިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން އިތުރުކޮށް ސަދަޤާތްދީ އުޅުން ގިނަކުރުން
قال صلى الله عليه وسلم : ” ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً ” [ متفق عليه ]
މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނަިއގައިވެއެވެ.
ފަހެ ﷲއަށްޓަކައި ރޯދައެއް ހިފައިފި އަޅަކަށް އޭނާގެ މޫނު އެދުވަހެއްގައި ހަތްދިހަ ހާސް އަހަރުގެ ރާސްތާއަށް ނަރަކައިން ދުރުކުރައްވާނެއެވެ.
އަދި އެހެންހަދީޘެއްގައި އައިސްފައިވަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެހެން އެއްވެސް ހިޔަލެއްނުވާ ދުވަހު ހިޔާދެއްވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްއަތުންދޭ ސަދަޤާތް އަނެއްއަތަށް ނޭންގި ކުރާ މީހާ ހިމެނެއެވެ. ވީމާ ޞަދަޤާތްދިނުމަކީވެސް ނުހަނު ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ރ. ސުންނަތް ނަމާދުތައް ގިނަކުރުން
މިދުވަސްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދުގެ އިތުރުން ސުންނަތް ނަމާދު ވީހާވެސް ގިނައިން ކޮށް ރޭގަނޑުވެސް ދަމުނަމާދު ވީވަރަކުން ކުރެވޭތޯ ބެލުން .
ފަހެސުންނަތް ކަންގަދަވެގެންވާ ރަވާތިބު ނަމާދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
ރެޔަކާއި ދުވާލު ބާރަ ރަކުޢަތް ( ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ) ކޮށްފިމީހާގެ މައްޗަށް އެއަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގައި ގެޔެއް ބިނާކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ބ. އަދި ވީވަރަކުން އެންމެހާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ މަތީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރެވޭތޯ ބެލުން.
އެއީ އެންމެ ކުޑަމިނުން މަޤުމަތިން އެއްޗެއް އެއްފަރާތްކޮށްލުމާއި އަދި މިސްކިތުން ނެރޭ ކުޑަކުނިކޮޅެއްނަމަވެސް މެއެވެ.

ރ. އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން
އެއީ ޢީދު ދުވަހު ގެރި ބަކަރި ޖަމަލު މިފަދަ ޤުރުބާނެއް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުރުމެވެ.
އަދި ޢީދު ދުވަހާއި އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ނިންމުން
ވީމާ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ ތަޢުފީޤު ދެއްވައި މިމަތިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ހެޔޮކަމުން ހެޔޮކަން ލިބިގަންނަ މީހުންކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި މިޔުޒިކުފަދަ ފާޙިޝްކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވައި ﷲގެ އަދުއްވުން އެކުވެރިން ކަމުގައި ނުނަގާ ބަޔެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންކަމުގައިވެސް ނުލެއްވުމެވެ. އަދި ޙައްޖަށް ގޮސްފައި ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ފާފަ ފުއްސަވައި އެބައިމީހުންނަށް މަބުރޫރު ހައްޖެއް ދެއްވުމެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޖިޙާދުކުރަމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި ކާފަރުން ބަލިކުރައްވައި ނިކަމެތިކުރެވުމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި މުސްލިމުން ބާރުވެރިކުރެއްވުމެވެ.
آمين
و الله أعلم، وسلام على المرسلين.


ނޯޓު: ފަހެ މިއަހަރު ޙައްޖު މަސް ފެށުނީ 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި ޢަރަފާތްދުވަސްވަނީ 3 އޮކްޓޯބަރުވާ ހުކުރުދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ޛުލް ޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް މިދިމާވަނީ 25 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން 4 އޮކްޓޯބަރަށެވެ. އެޔަށްފަހު އަންނަ އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކަކީވެސް ނުހަނު މާތްވެގެންވާ ދުވަސްތަކެކެވެ.

މަޞްދަރުތައް.
1. ތަފްސީރު އިބުނި ކަޘީރު.
2. ފަތުޙުލް ބާރީ.
އަދިވެސް އެނޫން އެކި އެކި މަޞްދަރުތައް.


Read more...

Saturday, June 28, 2014

ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ.

ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ.
ابو عبد الله عبد الرحيم المدنى

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد.
ރަމަޟާން މަހަކީ އެމަހެއްގައި ރޯދަހިފުން ފަރުޟުކުރައްވައި އެމަހެއްގައި ޤުރުއާން ބާވާލައްވައި އެމަހެއްގައި އެއްހާސް ރޭގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހިމެނިގެންވާ މަތިވެރިވެގެންވާ ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރޭ ވާ މައްސަރެވެ. އެމަހަކީ މުސްލިމުންނަށް އަންނަ ރަޙުމަތުގެ މައްސަރެކެވެ. ތަޤުވާވެ މައްސަރެކެވެ. އެމަހުގެ ހެޔޮކަމުން މަޙުރޫމު ވެއްޖެ މީހާ ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަކުން މަޙުރޫމުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ އެމަހުގެ ހެޔޮނަސީބު ލިބިގެންފިމީހަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ހެޔޮ ނަޞީބެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. އޭ އަޚާއެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާއެވެ.

އެމަހަކީ އެމަހެއްގައި އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ދިދަ އުފުލާލި މަތިވެރި މައްސަރެވެ. އެމަހުގައި މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިސްލާމްދީނަށް ނުހަނު ގިނަ ނަޞްރުތައް ހޯއްދެވިއެވެ. އެގޮތުން ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންގެ މަދު ޞަޙާބީ ބޭކަލުން ކޮޅަކާއި އެކު ގޮސް މުޝްރިކުންގެ ބޮޑު ލަޝްކަރެއް ބަލިކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މައްކާފަތަޙަކުރެއްވެވީވެސް މިމަތިވެރިވެގެންވާ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައެވެ.
ވީމާ މިމަހުގެ މަތިވެރިކަން ހޯދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ކަމަރު ބަންނަވާށެވެ. މިރަމަޟާން މަހުގެ ފުލައިޓަށް ތިބޭފުޅާ އަރާވަޑައިގަންނަވަން ވާނީ ދަތުރު ރަނގަޅަސް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެންނެވެ. ދަތުރުގެ މިޞްރާބު ހުންނަންވާނީ ﷲގެ ރަޙުމަތާއި އަދި ފާފަފުއްސެވުން ލިބިގަތުމަށެވެ. އަދި ދަތުރުމަތީގައި އެންމެހާ ފާފަތަކާއި ބޭކާރުކަންކަމުން ދުރުވެ ހެޔޮޢަމަލުތައް ގިނަކުރައްވަން ވާނެއެވެ. މި ދަތުރުގެ ކެޕްޓަނެއްކަމުގައި ޤުރުއާން ހައްދަވާށެވެ. އަދި ދަތުރުކުރައްވާއިރު ބަންނަވާ ކަމަރަކީ ތަޤުވާކަމުގައި ހައްދަވާށެވެ. އޭރުން އިންޝާﷲ ރަމަޟާންމަހުގެ ފައިދާ ލިބުންވާނީ ދުރެއްގައެއްނޫނެވެ.
ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑާއި ތިއެންމެހާ ބޭފުޅުންނަކީ ރަމަޟާންމަހުގެފައިދާ ލިބިގަންނަ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި މިމަހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ހެޔޮކަން ލިބިގަންނަ މިމައްސަރު އިހުޔާކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.
اللَّهمَّ أعِنِّي على ذِكرِك وشُكرِك وحُسنِ عبادتِك
وصلى الله وسلم على محمد و آله وصحبه أجمعين.

Read more...

Monday, November 11, 2013

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި (މުޙައްރަމު 10) ރޯދަހިފުމުގެ މަތިވެރިކަން

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި (މުޙައްރަމު 10) ރޯދަހިފުމުގެ މަތިވެރިކަން
ޅޮހީ

ފުރަތަމައާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ ކޮބާ؟
އާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެހެނީ މިދުވަހަކީ ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރުގެ ކިބައިން މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ސަލާމަތްކުރެއްވިދުވަހެވެ.ޢަބްދުﷲ ބުން ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ އަންހު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أنا أحق بموسى منكم”، فصامه وأمر بصيامه.
” ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ މަދީނާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ޔަހޫދީން ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދާ ހިފާތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ” މިއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟” ދެން އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. ” މިއީ މާތްވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެހެނީ މޫސާގެފާނާއި ބަނީ އިސްރާއީލުގެ ބާގައިގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ދުސްމަނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވީ ދުވަހަކީ މިއީއެވެ. އެހެންކަމުން ތިމަންމެން ރޯދަހިފަނީއެވެ. ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ” މޫސާގެފާނުގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށްވުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނު މާ ޙައްޤުކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.” އަދި އެކަލޭގެފާނު އެދުވަހު ރޯދަ ހިއްޕަވައި އެދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

އަދިވެސް ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.އިބުނު އައްބާސް ރަޟިޔަﷲ އަންހު ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުން ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފާށެވެ. އަދި ޔަހޫދީންނާއި ޚިލާފުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަހިފާއިރު ކުރިން އެއްދުވަހާ އެކު ނުވަތަ ފަހަތުން އެއްދުވަހާއެކު ރޯދަ ހިފާހުށިކަމެވެ” އެބަހީ ނުވަޔަކާއި ދިހަވަނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން ނުވަތަ 10ވަނަ ދުވަހާއި އަދި 11 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމެވެ.
އަދިވެސް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. “لئن بقيت إلى قابل لأصومَنَّ التاسع”.
މާނައީ: މިއަންނައަހަރު ތިމަންކަލޭގެފާނާއި އެދުވަސް ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި އެއްކޮށް ރޯދަހިފާހުށީމެވެ.”
އަދިވެސް ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ” ރޯދަ މަހުގެ ރޯދައަށްފަހު އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ރޯދައަކީ މާތްﷲ ގެ މައްސަރުކަމަށްވާ މުޙައްރަމު މަހު ހިފާ ރޯދައެވެ” ( މުސްލިމް)މިދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ 9ވަނަ ދުވަހާއި އަދި 10 ވަނަ ދުވަސް އެއްކޮށް ހިފުމެވެ. ނުވަތަ 10ވަނަ ދުވަހާއި 11ވަނަ ދުވަސް އެއްކޮށް ހިފުމެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޔަހޫދީންނާއި ޚިލާފުވުމަށްޓަކައެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުން ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފާށެވެ. އަދި ޔަހޫދީންނާއި ޚިލާފުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަހިފާއިރު ކުރިން އެއްދުވަހާ އެކު ނުވަތަ ފަހަތުން އެއްދުވަހާއެކު ރޯދަ ހިފާހުށިކަމެވެ”
މީގެ އިތުރުން އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ ޛާދުލް މަޢާދުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަހިފުންވަނީ ހަތަރުގޮތަކަށެވެ.
1. ދިހަވަނަ ދުވަހު އެކަނި ރޯދަހިފުން
2. ނުވަތަ 9 ވަނަ ދުވަހާއި އެކު ރޯދަހިފުން
3. ނުވަތަ އެގާރަ ވަނަ ދުވަހާއި އެކު ރޯދަހިފުން
4. ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުން.. އެބަހީ: 9ވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދުވަހާއި 11ވަނަ ދުވަހު އެއްކޮށް ރޯދަހިފުން.

އެންމެފައިދާބޮޑީ ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުމެވެ. އެއީ މިމާތް މައްސަރުގައި ތިންދުވަހުގެ ރޯދަހިފުން ހާޞިލުވާތީއެވެ. ޝެއިޚުގެ ބަސްކޮޅު ނިމުނީ.. ރަޙިމަހުﷲ

Read more...

Friday, October 11, 2013

ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ ހެޔޮދުވަސްތަކުގެ މާތްކަން ލިބިގަންނާނީ ކާކު؟

ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ ހެޔޮދުވަސްތަކުގެ މާތްކަން ލިބިގަތުން
أبو عبد الله عبدالرحيم المدني

الحمد لله، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه
މުޤައްދިމާ.
ދުނިޔޭގެ އެދުވަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. އެއީ ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހެވެ.. އެދުވަސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮކަމެއް ލިބިގަނެވެން އޮތީ ކިހިނަކުންތޯ ބަލައި އެހެޔޮކަން ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަ މަންޒަރަކީ މިމާތް ދިހަ ދުވަހަކީ ކުޅިވަރަށް ތައްޔާރުވާ ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ހަދާފައެވެ. އެހެނީ ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއީ އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ މާތް ދިހަދުވަހެވެ. ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހަށްވުރެވެސް މިދުވަސްތައް މާތްވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމަޔާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަނީ މިމާތް ދުވަސްތަކުގެ ހުންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަށްނޫންކަމާއި މެދުގައި އިޤުރާރުވާންޖެހެއެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަމަކީ ބޮޑުއީދަށް ލަނގިރި ޖަހަން ތައްޔާރުވުމާއި ސުޓޭޖުތައްޔާރު ކުރުމާއި ނަށާ މިޔުޒިކް ގުރޫޕުތައް ހޯދައި ހިރަފުސް އަރާފައިވާ މިޔުޒިކު ސާމާނުތަކުން ހިރަފުސް ފިލުވުމެވެ. ރޯދަމަސް ފަދައިން ޝައިތާނާ ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މަހުރޫމުކޮށްލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްކަތުގެ މަޅީގައި ޖެހޭ މީހުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުލައްވާށިއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހެޔޮރަޙުމަތަށް އަބަދާއި އަބަދު ބޭނުންވެފައެވެ. ވީމާ އެއިލާހު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މާތްދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމުން މާތްކަން ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.
ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މިކަމުގައި ސާބިތުކަން ދެއްވުމެވެ. والله الموفق
ނޯޓު: ފަހެ މިއަހަރު ޙައްޖު މަސް ފެށުނީ 6 އޮކްޓޯބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން.
.
ހ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَالْفَجْرِ‌ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ‌ ﴿٢﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާޢީ: އަދި ފަޖުރުވަޤުތު ގަންދެއްވަމެވެ (1).
އަދި ދިހަ ރޭ ގަންދެއްވަމެވެ. (2)
ތަފުސީރު އިބުނު ކަޘީރުގައި އިމާމު އިބުނު ކަޘީރު ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ފަޖުރުގެ މުރާދަކީ ނަޙުރުގެ (އީދު) ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށެވެ. އެއީ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ( ފުރަތަމަ) ދިހަ ދުވަސް ނިމޭ ދުވަހެވެ. އަދި އެއީ އެދުވަހުގެ އެވަޤުތުގައި ކުރެވޭ ނަމާދުކަމަށްވެސް އިކުރިމާ ރިވާކުރައްވާ ފަދައިން ބުނެވެއެވެ. އަދިި ދިހަރޭގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން އިބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސްކަމުގައެވެ.
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއެއްޗެއްގެ ގަންދެއްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިއެވަނީ އެވަޤުތުތަކުގެ މާތްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިކަން އެނގިގެންދަނީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ތިރީގައިވާ ނޫނުގައިވާ އަންނަނިވި ހަދީޘްބަސްފުޅުންނެވެ.
ށ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙައްޖުސޫރަތުގެ 28 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَيَذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: އަދި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ދުވަސްތަކުގައި އެބައިމީހުން ﷲ އިސްމުފުޅުގެ މަތިން ހަނދުމަކުޅައުމަށްޓަކައެވެ.
މިއާޔަތުގެ ތަފުސީރުގައި އިބުނު އައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވަނީ އެދުވަސްތަކަކީ ތަކަކީ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހެވެ. ބައްލަވާ ފަތުޙުލް ބާރީ ނ.ގައިވާ ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ އަދި ތަފުސީރު އިބުނު ކަޘީރު. ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިދުވަސްތަކުގައި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަތިން ހަނދުމަކޮށް ޛިކުރުކޮށް ތަކުބީރު ތަޙުލީލު ކިޔާ އުޅެން ޖެހެއެވެ.
ށ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : ” مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ ، قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ “
ތަރުޖަމާޢީ: ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މި ދިހަ ދުވަހުގައި) ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސް( ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކަށްވުރެ މާތްވެގެންވާ ޢަމަލުތަކެއް ﷲ ޙަޟްރަތުގައި ނުވެއެވެ. ދެން ޞަހާބީ ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. ﷲގެ މަގުގައި ޖިޙާދުކުރުންވެސް ތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ) ޖިޙާދުކުރުންވެސް މެއެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ނަފުސާއި މުދަލާއި އެކު ޖިޙާދަށް ނުކުމެ އޭގެން އެއްވެސް އެއްޗަކާއިގެން އެނބުރި ނައިމީހާ ފިޔަވައެވެ(
މިޙަދީޘްގެ ޝަރަހައިގައި ފަތުޚުލްބާރީގައި އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.” ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހު އެހާ މަތިވެރިވުމުގެ ސަބަބެއް ފާޅުވަނީ އެމަހެއްގައި އެންމެ ބޮޑެތި އަޅުކަންތައްތައް ޖަމާވާ ދުވަސްތައްކަމުގައި ވާތީއެވެ. އެއީ ނަމާދާއި ރޯދައާއި ޞަދަޤާތްކުރުމާއި އަދި ޙައްޖެވެ. އެނޫން އެހެން ދުވަސްތަކެއްގައި މިއަޅުކަންތައް ޖަމާނުވެއެވެ”.
އަދިވެސް ތަބަރާނީއާއި އަދި މުސްނަދު އިމާމު އަޙުމަދުގައި އައިސްފައިވާ ހަދީޘެއްގައިވެއެވެ. .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ ” . . أخرجه احمد 7/224 وصحّح إسناده أحمد شاكر .
ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ
މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެދުވަސްތަކަކަށްވުރެ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްވެގެންވާ އަދި އެދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ޢަމަލުތަކަށްވުރެ އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްވެގެންވާ އެހެން ދުވަސްތަކެއް މި ދިހަ ދުވަހުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ. ފަހެ އެދުވަސްތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ތަހުލީލާ)لا إله إلا الله ( ތަކުބީރާ އަދި ތަޙްމީދު) ޙަމްދުކުރުން( ގިނަކުރާށެވެ.
މިޙަދީޘްތަކުން ލިބޭ ފައިދާތައް
ހ. ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކަކީ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސްކަމާއި އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ މިދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ހެޔޮކަންތައްތައްކަން
ށ. މިދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ހެޔޮޢަމަލުތައް އެންމެ މާތް އެއްކަންތައްކަމަށްވާ ޖިޙާދުކުރުމަށް ވުރެވެސް މޮޅު އިތުރުވެގެންވާކަން
ނ.ޖިޙާދު ކުރުމުގެ މާތްކަން.
ރ. އަދި ތަހުލީލާ ތަކުބީރު ކިޔުމާއި އަދި ﷲއަށް ހަމްދުކުރުން ގިނަކުރުން. ފަހެ މިހުރިހާ ކަމަކީ ﷲގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމުގެ ތެރޭން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
އެދުވަސްތަކުގައި ކުރެވިދާނެ ޢަމަލުތައް
ހ. އަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުން
ފަހެ ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތުގައި ތިބޭ ދުވަހެވެ. އެއީ ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހު ޙައްޖު ނުކުރާ މީސްތަކުންނަށް ރޯދަ ހިިފުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ. އަދި ހައްޖުކުރާ މީސްތަކުންނަށް ރޯދަހިފުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިދުވަހުގެ ރޯދައާއި ބެހޭ ގޮތުން މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. :” صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ” رواه مسلم
ތަރުޖަމާޢީ: ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ އަންނަން އޮތް އަހަރާއި އަދި އޭގެ ކުރިން އޮތް އަހަރުގެ ފާފަ ފުއްސަވާނެ ރޯދައެއްކަމަށް ﷲއަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އުއްމީދުކުރައްވަމެވެ”
އަދި އެހެން ޙަދީޘްފޮތްތަކުގައި ސީދާ ކުރީއަހަރާއި ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ފާފަ ފުއްސަވާނެ ރޯދައެއްކަމަށް އައިސްފައިވެއެވެ.
މިއަހަރު (2013ގައި) ޢަރަފާތް ދުވަސް ދިމާވަނީ މިލާދީގޮތުން 14 އޮކްޓޯބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހާއެވެ.
ށ. ތަހުލީލާ ތަކުބީރާއި ތަހްމީދުން ﷲ މަތިން ޛިކުރު ކުރުން
އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކުން ތަކުބީރު ކިޔިދާނެއެވެ.
ހ. اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا.
ށ. اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لا إله إلا الله ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، واللّهُ أَكْبَرُ ،وَلِلّهِ الْحَمْدُ
ނ.اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه ،وَاللّهُ أَكْبَرُ ،اللّهُ أَكْبَرُ ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ
ނ. ރޯދަހިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
މިދުވަސްތަކުގައި ރޯދަހިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން އިތުރުކޮށް ސަދަޤާތްދީ އުޅުން ގިނަކުރުން
قال صلى الله عليه وسلم : ” ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً ” [ متفق عليه ]
މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނަިއގައިވެއެވެ.
ފަހެ ﷲއަށްޓަކައި ރޯދައެއް ހިފައިފި އަޅަކަށް އޭނާގެ މޫނު އެދުވަހެއްގައި ހަތްދިހަ ހާސް އަހަރުގެ ރާސްތާއަށް ނަރަކައިން ދުރުކުރައްވާނެއެވެ.
އަދި އެހެންހަދީޘެއްގައި އައިސްފައިވަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެހެން އެއްވެސް ހިޔަލެއްނުވާ ދުވަހު ހިޔާދެއްވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްއަތުންދޭ ސަދަޤާތް އަނެއްއަތަށް ނޭންގި ކުރާ މީހާ ހިމެނެއެވެ. ވީމާ ޞަދަޤާތްދިނުމަކީވެސް ނުހަނު ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ރ. ސުންނަތް ނަމާދުތައް ގިނަކުރުން
މިދުވަސްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދުގެ އިތުރުން ސުންނަތް ނަމާދު ވީހާވެސް ގިނައިން ކޮށް ރޭގަނޑުވެސް ދަމުނަމާދު ވީވަރަކުން ކުރެވޭތޯ ބެލުން .
ފަހެސުންނަތް ކަންގަދަވެގެންވާ ރަވާތިބު ނަމާދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
ރެޔަކާއި ދުވާލު ބާރަ ރަކުޢަތް )ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ (ކޮށްފިމީހާގެ މައްޗަށް އެއަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގައި ގެޔެއް ބިނާކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބ. އަދި ވީވަރަކުން އެންމެހާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ މަތީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރެވޭތޯ ބެލުން.
އެއީ އެންމެ ކުޑަމިނުން މަޤުމަތިން އެއްޗެއް އެއްފަރާތްކޮށްލުމާއި އަދި މިސްކިތުން ނެރޭ ކުޑަކުނިކޮޅެއްނަމަވެސް މެއެވެ.
ރ. އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން
އެއީ ޢީދު ދުވަހު ގެރި ބަކަރި ޖަމަލު މިފަދަ ޤުރުުބާނެއް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުރުމެވެ.
އަދި ޢީދު ދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ހަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ނިންމުން
ވީމާ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ ތަޢުފީޤު ދެއްވައި މިމަތިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ހެޔޮކަމުން ހެޔޮކަން ލިބިގަންނަ މީހުންކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި މިޔުޒިކުފަދަ ފާޙިޝްކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވައި ﷲގެ އަދުއްވުން އެކުވެރިން ކަމުގައި ނުނަގާ ބަޔެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންކަމުގައިވެސް ނުލެއްވުމެވެ. އަދި ޙައްޖަށް ގޮސްފައި ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ފާފަ ފުއްސަވައި އެބައިމީހުންނަށް މަބުރޫރު ހައްޖެއް ދެއްވުމެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޖިޙާދުކުރަމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި ކާފަރުން ބަލިކުރައްވައި ނިކަމެތިކުރެވުމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި މުސްލިމުން ބާރުވެރިކުރެއްވުމެވެ.
آمين
و الله أعلم، وسلام على المرسلين.
مصادر
ا. تفسير ابن كثير رحمه الله
ب. فتح الباري بشرح صحيح البخاري


Read more...

Friday, September 27, 2013

ޙަދީޘްބަސްފުޅަކާއި އެކު: ވުޟޫމަތީގައި ނިދުން

ޙަދީޘްބަސްފުޅަކާއި އެކު: ވުޟޫމަތީގައި ނިދުން
އަބޫ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް ބިން މުޙައްމަދު

ފެށުން.
الحمد لله رب العامين، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْ‌جُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ‌ وَذَكَرَ‌ اللَّـهَ كَثِيرً‌ا ﴿الأحزاب: ٢١﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: “ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ގެ ރަސޫލާ(މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم) ގެ ކިބައިގައި، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއްވެއެވެ. އެއީ ﷲ އާއި (ބައްދަލުކުރުމަށާއި) އަދި އާޚިރަތް ދުވަހަށް އުއްމީދުކޮށް އަދި ގިނަގިނައިން ﷲ ގެމަތިން ހަނދުމަކުރާމީހާއަށެވެ.”

އަދިވެސް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿القلم: ٤﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު (މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم) ވާކަން ކަށަވަރީ މަތިވެރިވެގެންވާ ޚުލްޤުފުޅެއްގެ މަތީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.”

ޙަދީޘް.
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ..))

ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާ.
ބަރާއު ބިން ޢާޒިބް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބަސްފުޅު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ތިބާ ތަންމައްޗަށް ދާކަމުގައިވާނަމަ، ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާ ފަދައިން ވުޟޫކުރާ ހުށިކަމެވެ. އަދި ތިބާގެ ތަންމަތީގައި ކަނާތްފަޅިއަށްވާ ގޮތަށް އޮށޯންނަހުށިކަމެވެ.”

ޙަދީޘުން ލިބޭ ފައިދާ
1. ނިދުމުގެ ކުރިން ވުޟޫކުރުމަކީ ސުންނަތެއްކަން.
2. ނިދަން އޮށޯންނައިރު ކަނާތްފަޅިއަށް އަރިއަށް ވާގޮތަށް އޮތުމަކީ ސުންނަތެއްކަން. (އެބަހީ ކަނާތްފަޅި ދަށަށް ވާގޮތަށް އަރިއަށް އޮތުން)

.

ޙަދީޘްގެ މަސްދަރު:
ޞަޙީހް ބުޚާރީ: 6311 ވަނަ ޙަދީޘް، ޞަހީޙް މުސްލިމް: 6882 ވަނަ ޙަދީޘް.

ނިންމުން.
سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ .

Read more...

Wednesday, May 29, 2013

ތުނބުޅިއާއި ބެހޭގޮތުން ލޮބުވެތި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް.

ތުނބުޅިއާއި ބެހޭގޮތުން ލޮބުވެތި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް.
أبو عبد الله عبد الرحيم المدني

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره . الصلاة و السلام على حبيبنا و قدوتنا و أسوتنا محمد و آله و صحبه أجمعين.
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެ ދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ނަބިއްޔާ ގެންނެވި ނަމޫނާއަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންނަށް ﷲ އާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގެ މަގުގައި ފައިތިލި ސާބިތުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ ހާލު މި ސިޓީއާއިގެން ފަށައިގަންނަމެވެ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ.
އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއަކީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވަމުން ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައެވެ.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْ‌جُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ‌ وَذَكَرَ‌ اللَّـهَ كَثِيرً‌ا ﴿الأحزاب: ٢١﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: “ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ގެ ރަސޫލާ(މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم) ގެ ކިބައިގައި، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއްވެއެވެ. އެއީ ﷲ އާއި (ބައްދަލުކުރުމަށާއި) އަދި އާޚިރަތް ދުވަހަށް އުއްމީދުކޮށް އަދި ގިނަގިނައިން ﷲ ގެމަތިން ހަނދުމަކުރާމީހާއަށެވެ.”
އެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި އަޚުލާޤުފުޅު ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން އެކަލޭގެފާނުވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އަޚުލާޤުފުޅެއްގެ މަތީގައި ކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿القلم: ٤﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު (މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم) ވާކަން ކަށަވަރީ މަތިވެރިވެގެންވާ ޚުލްޤުފުޅެއްގެ މަތީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.”

އަދި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ޥަސައްލަމަ ދެއްވި އެއްޗެއްގައި ހިފުމަށް އަމުރުކުރައްވައި އަދި މަނާކުރެއްވި ކަމެއް ކަންތައްތަކުން ބަރީޢަވުމަށް އަންގަވަމުން އެއިލާހު ބަޔާންކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴿٧ الحشر﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއި: އަދި ރަސޫލާ (ﷲގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ޥަސައްލަމަ) ގެންނެވި އެއްޗެއްކަމުގައި ވާނަމަ އޭގައި ހިފާށެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވި ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުން ދުރުވެގަންނާށެވެ."

އަދި ނަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންވެއްޖެ މީހަކީ ﷲ އަށް ކިޔަމަންވެއްޖެ މީހާކަމުގައި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަންގަވާފައިވެއެވެ.
(مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) النساء 80 މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: ” ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާ މީހާ، ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން الله އަށް ކިޔަމަންވެއްޖެއެވެ. އަދި، ފުރަގަސް ދީފި މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެއުރެންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވަން ހުންނެވި ބޭކަލަކު ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ. “
ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ކަމަކަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވައިފިނަމަ ކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ މި ޙަދީޘްބަސްފުޅުތަކާ މެދު ވިސްނާލުން ކީއްތޯއެވެ؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)) متفق عليه މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން މަތިމަސް ކުރުކުރާށެވެ. އަދި ތުނބުޅިއަށް މާފު ކުރާށެވެ. (އެބަހީ: ދިގުކުރަން ދޫކޮށްލާށެވެ.)”
އަދިވެސް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ މާނައީ: އަބޫ ހުރައިރާ ޜަޟިޔާﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެގެން ވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ މަތިމަސްތައް ކުރުކުރާށެވެ. އަދި ތުނބުޅިތައް ދިގު ކުރާށެވެ. މަޖޫސީންނާއި (އަލިފާނަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން) ޚިލާފުވާށެވެ. “
އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިގައި ކަން ﷲ ގެ ބަސްފުޅުން އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ.
ހުދު މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަމަލުފުޅުން އެކަލޭގެފާނު ތުނބުޅިފުޅު ދިގުކުރައްވައި މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފު ވެވަޑައިގަތެވެ.
((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ)) رواه مسلم މާނައި: “ﷲ ތަޢާލާގެ ރަސޫލާގެ ތުނބުޅިފިޅުގެ އިސްތަށިތައް ގިނައެވެ.” ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ضخمَ الهَامَةِ ، عَظِيْمَ اللِّحْيَةِ)) حسنه الألباني މާނައީ: “ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲގެ އިސްތަށިފުޅު ބޮޑުކަމުގައި ވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ތުނބުޅިފުޅުވެސް ބޮޑެވެ.”
އަލްބަރާއު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ((كَانَ رَسُولُ الله رَجُلَا مرْبُوْعَا, عَرِيْضَ ما بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ, كثَّ اللِّحْية )) صححه الألباني މާނައީ: އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްކޮޅުގައި މެދުމިނުގެ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގޭފާނުގެ ބައިމަތިފުޅު ފުޅަލެވެ. އަދި ތުނބުޅިފުޅު އިސްތަށިން ބޯވެފައިވެއެވެ.”
ހަމައެހެންމެ، ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ހިދާޔަތްވެސްމެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުތުބާފުޅުގައި ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((وَ خَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه و سلم- )) رواه مسلم މާނައީ: “އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ މުޙައްމަދު –صلى الله عليه و سلم- ގެ ގޮތެވެ.”

ﷲ ގެ މިއާޔަތް ނުދެކެމުތޯއެވެ؟
(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) التين 4 މާނައީ: ” ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައި އިންސާނާ ހެއްދެވީމެވެ. “
އެޔަށްފަހު ނިކަން ތިބާގެ މޫނުން އެއްޗެއް މަދު ކަމުގައި އިހުސާސް ނުކުރެވޭތޯއެވެ؟ އަންހެނުންނާއި ޚިލާފަށް އެލެއްވި ސިފަ ނައްތާލެވުނު ކަމުގައި އިހުސާސް ނުކުރެވޭތޯއެވެ. ޝެއިޚު ބިން ބާޒު ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވާގޮތުން ތުނބުޅި ބޭލުން އަންހެނުންނާއި ވައްތަރުވުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެއެވެ.
((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ المُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) رواه البخاري މާނައީ: “ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި އެއްގޮތއްވާ މީހުންނަށާއި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނާއި އެއްގޮތަވާ މީހުންނަށް ﷲ ގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ލަޢްނަތްލެއްވިއެވެ.”
ނިންމުން.
އޭ އަޚާއެވެ. ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވައި އަޅުގަނޑަށާއި ތިބާއަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވާށިއެވެ. ތިބާ މިކަމާއި މެދު ވިސްނާލައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަމޫނާ އަމަލީ ގޮތުން ދައްކަން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. އަންހެނުންނާއި ވައްތަރުވެ ގަންނަ މީހުން ކަމުގައި ނުވާށެވެ. ކާފަރުންހެން އޮފުކުރި ދަޅައަޅާ ދަތްދޮޅިއެއްގެ ބަދަލުގައި ﷲ ގެ ރުއްސެވުން ލިބެނިވި ތުނބުޅިން ޖަރީވެފައިވާ ދަތްދޮޅިއެއްގެ ވެރިއެއްކަމުގައިވާށިއެވެ. މުއުމިނުންގެ މައިކަނބަލުން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. سبحان الذى زين الرجال باللحى. "ތުނބުޅިން ފިރިހެނާ ޒީނަތްތެރިކުރެއްވި ﷲ ގެ ހުސްތާހިރުވަންތަކަމާއެވެ"
سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ .

Read more...

Sunday, April 28, 2013

ޅޮހީގެ ފޮޅުވަތް: ރައީސްމީހާ އިސްލާމްދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރަތަކަށް އަހަރެމެން ހަމައިގައި ތިބެގެން ދޭ ޖަވާބު

ޅޮހީގެ ފޮޅުވަތް: ރައީސްމީހާ އިސްލާމްދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރަތަކަށް އަހަރެމެން ހަމައިގައި ތިބެގެން ދޭ ޖަވާބު
أبو عبد الله عبد الرحيم الضهي المدني

الحمد لله. الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.
ރައީސް ނަޝީދު ދާދިފަހުން ޑެންމާކަށް ކުރި ދަތުރުގައި ކުރި ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން ބޭރު މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އަދި ޙަދީޘާއި މެދުގައި ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި އޮޅިގެން ނަމަވެސް ވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންމެ ކަމަކަށް ޖަވާބު ވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ހެލްޕުލައިން ނެތްކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި ސުންނަތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެއްކަމަށްވާ "ވައްހާބީން" މިފިކުރު ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މިފިކުރަކީ ޙިޖާޒުން(މައްކާ މަދީނާއަށް ކިޔޭނަމެއް- އިސްލާމްދީން ފާޅުވި ބިން) ނުވަތަ ސައުދީން(މައްކާ މަދީނާ އޮތް ޤައުމު) ފެތުރެމުންދާ ފިކުރެއްކަމަށްބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ޙަޤީޤީ އިސްލާމްދީނަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވިސްނިފައިވާ ގޮތްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވައްހާބިޒަމްއަކީ ހަޤީޤީ އިސްލާމްދީން ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. "އަދި އަހަރެން މިވަނީ މިފިކުރު ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރޭތީ ވަރަށް ބިރުން. އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރު އެކަމަށް އަހަރެމެން މިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެ ބަދަލުުގައި އެއްޗެއް ދެވިފައި ނުވާތީ." ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ވަޙީއާއި ޙަދީޘް ފިޔަވައި އެނޫން ހެލްޕުލައިނެއް ބޭނުންވާކަމަށް ވަރަށް ސާފުބަހުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މިބަސްތަކަށް އަހަރެމެންދޭ ޖަވާބު.
މިބަސްތަކާއި ވިސްނާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެކެވެ. އުޅެންވީ ހުރިހާ ގޮތް ބަޔާންވެފައިވާ ފުރިހަމަ ދީނެކެވެ. މިދީނުގައި ނުނިދުނީމާ ހަދާނޭ ގޮތްވެސް އަދި ފާހާނާ ކުރަންވީމާ ހަދާގޮތްވެސް އަދި ހާސްވީމާ ހަދަންވީގޮތްވެސް ބަޔާންވެފައިވާ ދީނެކެވެ. ބޮޑުކަމެއް ޖެހުނީމާ އެކަމެއް ހަމަހޭގައި ހުރެގެން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދީނެކެވެ. ވީމާ އަހަރެމެން މިދީނުގައި އިތުރު ހެލްޕު ލައިނަކަށް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ﷲގެ ވަހީއާއި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތް އަހަރެމެންނަށް ފުދެއެވެ.
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ‌ضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿المائدة: ٣﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: " މިއަދު ތިމަންއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެއެވެ. އަދި ތިމަންއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތިމަންއިލާހުގެ ނިޢުމަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ތިމަންއިލާހު ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ."
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ‌ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَ‌ةِ مِنَ الْخَاسِرِ‌ينَ ﴿آل عمران: ٨٥﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: "އަދި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް އެދޭ މީހާ ދަންނާށެވެ. އެމީހެއްގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ. އަދި އެމީހަކު އާޚިރަތް ދުވަހު ވާހުށީ ގެއްލެނިވެގެންވާ ހަލާކުވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ."
މުސްލިމުގައި ރިވާކުރެވިފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. ސަލްމާން އަލްފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. " އެކަލޭގެފާނަށް ބުނެވުނެވެ. ކަލޭމެންގެ ނަބިއްޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަލޭމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ކުޑަމިނުން ފާޚާނާ ކުރާނެގޮތްވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހެއްޔެވެ؟ (ވިދާޅުވިއެވެ). ސަލްމާނުލް ފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. "އާނއެކެވެ. އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ވަނީ (ނަބިއްޔާ ގެ ފަރާތުން) ޤިބުލައަށް ތިބެގެން ބޮޑުކަމު ދިޔުމާއި އަދި ކުޑަކަމު ދިޔުން މަނާކުރެވިގެންނެވެ. އަދި ކަނާތުން (ބޮޑުކަމު ދިޔުމަށްފަހު) ދޮވުން މަނާކުރެއްވިއެވެ. .... (ޙަދީޘް ނިމެންދެން).

ނަޝީދު އިސްލާމްދީނަށް ކުރިން ދީފައިވާ ހަމަލާތައް.
ނަޝީދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގޮސް އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ވަަރަށް ވަރުގަދައަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްގެގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިމަހު 3ގައި ފޮރެއިން ޕޮލިސީ ބުލޮގަށް ދީފައިވާ އިންޓަރވިޔުގައި ވެސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުބާ ޙައްދުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފާޑުކިޔައި އެއީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި އެއްޗެއް ކަަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދިވެސް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓަށް އެމެރިކާއަށް ކުރި ދަތުރުގައިވެސް އިސްލާމީ ޙުކުމްތަކަށް ފާޑުކިޔައި ވާހަކަދައްކާފައެވެ.
އަދިވެސް ވެރިކަމުން ބޭލުނު ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމްދީނުގެ އެކި ކަންކަމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ފުރައްސާރަކޮށް ދީނުގެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ އެތައް ޙުކުމްތަކަކަށް ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި އިންކާރުކޮށް އޭނާއަށް ފެންނަ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައިފައެވެ. އެގޮތުން 23 ޑިސެމްބަރުގައި ޤުރުއާނުގައި ނައްޞުން ސާބިތު ޙުކުމްތަކަކީ ދިވެހިން ބޭނުން ވާ ޙުކުމްތަކެއް ނޫން ކަަމަށް ބުނެފައިވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި ރޭޑިޔޯ ޚިތާބުތަކުގައިވެސް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ޙުކުމްތަކަށް ފާޑުކިޔައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

މިބަސްތަކާއި މެދު ވިސްނާއިރު މިއީ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ވެރިކަަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އިވެން ނުވާފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަސްތަކެކެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ އިސްލާމީ ޤައުމެއްކަމަށްވާ އިރު މިޤައުމުގައި ހެދޭ ޤާނޫނުތަކާއި އަދި ޤަވާޢިދުތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއި ޚިލާފު އެއްޗެއްކަމަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށް ބުނާއިރު ދިވެހި ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ އަސްލު ކަމަށްވާ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދުއްވާލައި އެނޫން ހެލްޕުލައިނެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ވެރިކަމަށް އައުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.
މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންވަނީ ލާދީނީ ވެރިއެއްކަމަށް ސިފަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ ދިވެއްސާއި އިސްލާމަކީ އިޚުތިޔާރީ މާއްދާއަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ޔަހޫދީންނާއި ފާޅުގައި ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ސިއްރު އެތައް އެއްބަސްވުމެއް ޔަހޫދީންނާއި އެކު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވިކިލީކްސް އިން ފާޅުކުރި ލިޔުންތަކުންވެސް ވަނީ ފަޅާއަރާފައެވެ. އަދި ޔަހޫދީންގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ މޮސާދުގެ އެހީހޯދަން އެދިފައިވާ ކަަމަށްވެސް ވިކިލީކުސް އިން ހާމަކުރި ލިޔުންތަކުން ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ. (ޑރ.އަފުރާޝީމު އަވަހާރަ ކޮށްލުމުން އެކަން ކުރީ އަވައްޓެރިންގެ ބަޔަކާއި އަދި މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމެއްކަމަށްވެސް(އިޒްރާއީލު) މުޙައްމަދު ނަޝީދުވަނީ ބުނެފައެވެ.) އަދި ހަމައެޔާއެކު އައްޑޫގައި މޮނިޔުމެންޓުތަކެއްގެ ނަމުގައި ބުދު ބަހައްޓައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާވިއްކަން ހުޅުވާލަންވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އާންމުން ދެކޭގޮތް.
ނަޝީދުގެ މިވާހަކަ ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިބުލޮގުގެ ފަރާތުންް އާންމުންގެ މީހަކާއި ސުވާލުކޮށްލުމުން ބުނެފައިވެއެވެ. " ނަޝީދަކީ ޒިންދީޤެއް. އަހަރެންގެ ވޯޓު ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހަކަށް ނުލިބޭނެ. ކުރިންވެސް އެތައްވެރިއަކު ބަލިވީ ދީނާއި ކުޅެން ހަދައިގެން. އެކަން ތަކުރާރުނުކުރަން ނަޝީދަށް ގޮވާލަން. " ޒިންދީޤުންނަކީ އިސްލާމްދިނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް އެކަމަށް ގޮވާލާ މީހުންނަށް ކިޔޭނަމެކެވެ. އަދިވެސް އެހެން ޢާންމުންގެ މީހަކު ފޭސްބުކުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުން " ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށްވުރެ ރަނގަޅު އަލްޓަރނޭޓިވް(ބަދަލެއް) އެއް ކަލޭމެންނަކަށް ނުދެވޭނެ" ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ނިންމުން
މީހަކު ބުނެފާނެއެވެ. ކަލޭމެން ނަޝީދާ އަޅައިގަނެގެން އެއްޗެހި އަބަދު ކިޔަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެމީހަކަށް އަހަރެމެން ބުނަން އޮތީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް އަބަދު އެބައިމީހުން ކުރާ ފުރައްސާރަތައް ނުފެނި ފެންނަނީ މިކަންކަން ކަމުގައި ވާނަމަ ދެން އަހަރެމެން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. الله مستعان. އަހަރެމެންގެ ތާޢީދު އޮތީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ.
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ހުރިހާ ފިތުނައަކާއި މުސީބާތުން ދިވެހި ޤައުމާއި އުއްމަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާށިއެވެ. އަދި ނޭންގި މިކަންކުރެވޭ މީހުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ ހިދާޔަތު ދައްކަވާށިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސެކިޔުލާރ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދީނުގެ އަދުއްވުންނާއި މުނާފިޤުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފަޟީޙަތް ކުރައްވައި އެބައިމީހުންގެ ސަފުތައް ބައިބައިކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން.
و صلى الله وسلم على محمد و على آله و صحبه.

Read more...

Thursday, March 7, 2013

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ހަޔާތްޕުޅުން އިބުރަތްތެރި ދިހަވާހަކަ

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ހަޔާތްޕުޅުން އިބުރަތްތެރި ދިހަވާހަކަ
މުތަރުޖިމު: أبو عبد الله عبدالرحيم المدني

1. އިމާމު އަޙުމަދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން ޙަންބަލް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. " ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްކާގެ ކޮންމެސް ހިސާބެއްގެ ބަޔަކާއި އެކުގައި ވާން ލޯބިކުރައްވަމެވެ. އޭރުން މީހުންނަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނެއް ނޭންގޭނެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު މަޝްހޫރުވުމުގެ މުސީބާތް ޖެހުނު ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނާއި ހަވީރު މަރުވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވަމެވެ"
2. މަވްރިޤުލް ޢަގަލީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެއެވެ. " އެމީހުންގެ ހެޔޮ އަމަލުތައް ތިމަންނާއަށް ކިޔައިދިނުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުރުހުމެވެ."
3. އައްޔޫބުއް ޝުޙައިތާނީ ރަޙިމަހުﷲ މުޅި ރޭގަނޑު އަޅުކަން ކުރެއްވުމުގައި ހޭދަކުރައްވައެވެ. އަދި އެކަން ސިއްރުކުރައްވައެވެ. އަދި ފަތިހު ހޭލައްވާއިރު މީހުންނިދާހޭލާއިރު، އެކަލޭގެފާނު ހޭފުޅު ލެއްވީ އެވަޤުތުގައި ކަމަށް ހީވާފަދަ އަޑެއް ލައްވާލައެވެ.

4. ސުފްޔާނުއް ޘައުރީ ރަޙިމަހުﷲއަށް ދެންނެވުނެވެ. ވެރިންގެ އަރިހަށް ކަލޭގެފާނު ވަދެވަޑައިގަތުން ކީއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުދެއްވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި މެދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން ﷲ ސުވާލުކުރައްވާފާނެތީ ބިރުފުޅުގަނެއެވެ. ބުނެވުނެވެ. ބުނާނީއެވެ. އަދި އެޔަށް ރައްކާތެރިވާނީއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުދެއްވިއެވެ. އަހަރެންގެ ހެދުން ނުތެންމައި ކަނޑުގައިި ފަތަން އަމުރުކުރާށެވެ. (އެހެނީ ވެރިންގެ ކައިރިއަށް ވަދެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބަސްތައް އޮންނާނީ ބުނެވިފައެވެ.)
5. މުޙައްމަދު ބިން ސީރީން ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނު ދުވާލު ލޮލުން ފެން އަންނަންދެން ހިނިވަރުނަ ކުރައްވާ އުޅުއްވައެވެ. ނަމަވެސް ރޭގަނޑު އަތުވެއްޖެނަމަ ކީރިތި ކުރައްވައި ނަމާދާއިގެން މަޝްޣޫލުވެލައްވައެވެ.
6. ޢަލީ ބިން ޙުސައިން ޒައިނުލް ޢާބިދީން ރަޙިމަހުﷲ ދަންވަރު ވުމުން މަދީނާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅުގައި ޞަދަޤާތް އުފުއްލަވައި ގޭގޭގެ ކައިރީގައި ބަހައްޓަވައެވެ. ޞަދަޤާތް ލިބޭ މީހުންނަށް އެއީ ކާކުގެ ފަރާތުން ލިބޭ ޞަދަޤާތެއްކަމެއް ނުއެނގެއެވެ. މިގޮތުގައި އެތައް އަހަރުތަކެއް ވޭތުވެދިޔައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެކަންކުރެއްވީ އެއްވެސް ޚާދިމެއް ބޭނުންފުޅު ނުކުރައްވާ އަމިއްލަފުޅަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑު ފުޅުގައި ބަރު އެއްޗެހި އުފުލާފައިވާ ކަމުގެ އަސަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އަދި ޞަދަޤާތް މެދު ކެނޑުމާއި އެކުގައި އެއީ އެކަލޭގެފާނުކަން މީސްތަކުންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ.
7. އައްޔޫބުއް ސުޚައިތާނީ އަކީ ތާބިއީންގެ ތެރެއިން ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެކެވެ. އަދި އަޅުކަން ކުރައްވާ އުޅުއްވާ އަޅުވެރި ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކިޔައިދެއްވާ އިރުގައި ކީރިތި ކުރެއްވެއެވެ. އަދި އެކަން ފޮރުވުމަށްޓަކައި ނޭފަތް ފޮޅުއްވަމުން ލޯފޮއްސަވަމުން ބުނެއެވެ. "ރޯގާގެ ކަންތައް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ"
8. އިބުނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއަށް މީހަކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެޔަށްފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތުން އެބައާދެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެމީހާ ބުންޏެވެ. ރޭގައި އަހަރެން ނަމާދެއް ނުކުރަމެވެ. (އެދެރަކުޢަތް އެއީ އެނަމާދެވެ.) އިބުނު ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އަހަރެންނަށް އެވާހަކަ ޚަބަރުކުރަން ބޭނުންވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެންމެ ދެރަކުޢަތެއްނޫން ހެއްޔެވެ؟
9. އަބްދުﷲ ބިން އަޙުމަދު ބިން ހަންބަލު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަ ހުކުރަށް ދާން ނުކުމެވަޑައިގެންފިނަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތުން އެއްވެސް މީހަކު ދިިޔުމަށް ދޫނުކުރައްވައެވެ. އަދި ފަހަތުން އަންނަ މީހުން އެކަލޭގެފާނުދޫކޮށް ދަންދެން ބައެއްފަހަރު ހުއްޓިވަޑައިގެން ހުންނަވައެވެ.
10. މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިޔެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްމަޤްދިސީ (އުމްދަތުލް ޢަޚްކާމު ޖަމާކުރެއްވި) ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ޖަލަށް ލެވުނެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެއްރޭ ދަމުަނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގެން އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ރޭ އަޅުކަން ކުރައްވަން ފެށިއެވެ. އަދި ކިިރިިތި ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އަދި ފަތިސްވަންދެން އެގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނު ދެމިހުންނެވިއެވެ. އެޖަލުގައި ޔަހޫދީންނާއި އަދި ނަޞާރާއިންގެ ބަޔަކު ތިއްބެވެ. އެބައިމީހުން ހެނދުނުވުމުން ޖަލުގެ ވެރިންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ބުންޏެވެ. އަހަރެމެން ދޫކޮށްލާށެވެ. އަހަރެމެން އިސްލާމްވެއްޖައީމެވެ. އެހެރަ ކަލޭގެފާނުގެ ދީނަށް ތިމަންނާމެން ވަދެއްޖައީމެވެ. އެމީހުންބުންޏެވެ. ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންނަށް އިސްލާމްދީނަށް ގޮވާލީހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން ބުންޏެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްދީނަކަށް ގޮވައެއްނުލައެވެ. އަހަރެމެން އެކަލޭގެފާނާއި އެކު އެއްރޭ ހޭދަކުރީމެވެ. އަދި އެރޭ އަހަރެމެން ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށްދީފިއެވެ.
މަސްދަރު: ސާއިދު.ނެޓް

Read more...

Wednesday, March 6, 2013

ހޮލެންޑުގެ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ހިޔާލުގެ ކުރީގެ ޕާލަމެންޓު މެންބަރަކު އިސްލާމްވެއްޖެ

ހޮލެންޑުގެ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ހިޔާލުގެ ކުރީގެ ޕާލަމެންޓު މެންބަރަކު އިސްލާމްވެއްޖެ
أبو عبد الله المدني

ހޮލެންޑުގައި ވަރަށް ފަހުން މުންނާރުތައް މަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރި ޕާރޓީ ކަމަށްވާ ގީރތް ވައިލްޑާރ ގެ ފުރީޑަމް ޕާރޓީގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ އާނޯރޑް ވަން ދޫރަން އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ ކުރީގެ ޕާލަމެންޓު އަދި އިޖްތިމާއީ އަދި އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގައި މަޝްހޫރު މެންބަރެކެވެ. މިއީ ހޮލެންޑުގައި މުންނާރުތައް މަނާކުރުމަށްޓަކައި މަސަައްކަތްކޮށް އެކަން ކާމިޔާބު ކުރި ޕާރޓީއެވެ. މިކަންވަނީ ގީރތް އެޕާރޓީގެ ލީޑަރު ވެސް ޔަޤީންކޮށްދީފައެވެ.

އެގޮތުން އާނޯރޑު އިސްލާމްވީކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައެވެ. އެއީ 27 ފެބުރުއަރީގައެވެ. (ޓުވީޓުގެ ލިންކު ބައްލަވާ) އަދި އެއީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އާ ފެށުމެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެޓުވީޓާއެކުގައި ބައެއްމީހުން ހީކުރީ އެއީ ޖޯކެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެބޭފުޅާ ވަނީ އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އަދި އަލްޖަޒީރާއަށް ވަނީ އިންޓަރވިޔުއެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ހޭގުގެ ސިޓީ ހޯލްގައި އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ އާނޯރޑުވަނީ އިސްލާމްވީކަން ބަޔާންކޮށް މޭޔަރަށް ސިޓީއެއްވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރާ ވަޤުތުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.
އަދި ހޭގުގެ އަލްޔަޤީން މިސްކިތުގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް ވަނީ މިކަން ރަސްމީކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. ލިންކު.
އެ ލިޔުމުގައި އެބޭފުޅާ އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައި ސާބިތުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި އެބޭފުޅާވަނީ އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވާފައިވާ ބަސްދީގަތުމުގެ ބައެއް ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައްވެސް ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ޕަބްލިސް ކޮށްފައެވެ. ލިންކު
އެގޮތުން ތިރީގައި އެވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ބައެއް ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބެވެ.
އަލްޖަޒީރާ: ތިބޭފުޅާގެ އިސްލާމްވުމާއި މެދުގައި ބައެއްމީހުން ޝައްކުކުރެއެވެ. އެބައިމީހުންނާއި މެދު ބުނަނީ ކީކޭތޯއެވެ؟
އާނޯރޑު: މީހުން އެކަމާއި މެދު ޝައްކުކުރާކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސްކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ގިނަމީހުންނަށް ހީކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. އަހަރެންގެ ގާތްމީހުންނަށް އަހަރެން މިހާރު ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘާއި އަދި ސުންނަތް އަދިވެސް އެނޫން އިސްލާމީ ލިޔުންތައް ދިރާސާ ކުރާތާ އަހަރެއްވެފައިވާ ކަން އެނގެނޭއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަހަރެންވަނީ މުސްލިމުންނާއި އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަހުސްތައް ކޮށްފައެވެ. މިއީ އަހަރެން އެނިންމުމަކާއި މެދު ކުޑަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުނަގާ ކަމެކެވެ.

އަލްޖަޒީރާ: އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭގޮތުން ސައުޤުވެރިކަން އުފެދުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
އާނޯރޑު: އަހަރެންނަށްވަނީ އިސްލާމްދީނާއި މެދު ވަރަށް ގޯސް ޚަބަރުތައް އިވިފައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަކީ އެހެން މީހުންގެ ހިޔާލުތަކަށް އެއީ ތެދެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި އެޔާއި މެދުގައި އަހަރެންގެ އަމިއްލައަށް ގޮތެއްކަނޑައަޅައިފައި ނޫނީ އެކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު އަހަރެންގެ ޝައުޤުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ފުންކޮށް ލިބުނެވެ. އަދި ހޭގުގެ ސިޓީ ހޯލުގައި އަހަރެންނާއި މަސައްކަތްކުރާ އަބޫ ޚައުލާނީ އަހަރެންނަށް އައްސުންނަތް މިސްކިތް ތައާރަފުކޮށްދިނެވެ. އަދި އެމިސްކިތުން އަހަރެންނަށް އިތުރު މައުލޫމަތުތައް ލިބުނެވެ. އެމީހުން އަހަރެން ބަލައިގަތީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް އަދި ހޫނު މަރުހަބާއާއި އެކުގައެވެ.

އަލްޖަޒީރާ: އަނެއްކޮޅަށް ބަލާއިރު ފުރީޑަމް ޕާރޓީއަށް ވަދެވުމުން އެކަމާއި ހިތާމަކުރަން ހެއްޔެވެ؟
އާނޯރޑް: ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބޭނުމެއްވާކަން އަހަރެންނަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ(އިސްލާމްދީނުގެ) އަލީގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އަހަރެން އެހެން ގޮތެއް (ކުރިން) ހިޔާރުކުރީމުހެވެ.

އަލްޖަޒީރާ؛ ދެން ތިބޭފުޅާ އިސްލާމްވުމުން މީހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އާނޯރޑު: ބައެއްމީހުންގެ(ކާފަރުންގެ) ނަޒަރުގައި އަހަރެންނަކީ ހިޔާނާތްތެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަމީހުން މިއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލައިގަނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢާންމުގޮތެއްގައި މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ފެންނަނީ ރަނގަޅަށެވެ. އަދިވެސް އަހަރެންނަށް ޓުވިޓަރއިންވެސް ދަނީ މީހުންގެ ސަޕޯރޓު ލިބެމުންނެވެ. އަހަރެން ހިޔާރުކުރިގޮތް ދެނެގަނެ އަހަރެން ނުދަންނަ ބަޔަކު އަހަރެންގެ ނިންމުމަށް އިޚުތިރާމްކުރާތީ އެއީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

އަލްޖަޒީރާ: ދެން ފާހަގަކުރައްވާނެ އިތުރުއެއްވެސް ކަމެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ؟
އާނޯރޑު: އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ވަނީ ކުށްކުރެވިފައެވެ. މި ކުށްތަކުން އަހަރެންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ފިލާވަޅުތައް ލިބިފައެވެ. އަދި އަހަރެން އިސްލާމްދީން ހިޔާރުކުރުމުން އަހަރެންނަށް މިވަނީ ެ އެންމެފަހުން ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތަކީ މިއީކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސް އެބަކުރެވެއެވެ. އަހަރެންނަށް މިއީ އާ ފެށުމެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް އިތުރު އުނދަގޫތަކާއި ދިމާވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ﷲ އަހަަރެން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވައި ތައުފީޤުދެއްވާނެކަމާމެދު އަހަރެން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ނިމުނީ

އިސްލާމްދީނުގެ އަލަށް އައި މިއަޚާއަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހެޔޮބަސްފުޅެއް ޓުވިޓަރއިން ރައްދުކޮށްލުން ކީއްތޯއެވެ.؟ ލިންކު:

ދުޢާއަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިއަޚާއަށް ސާބިތުކަން ދެއްވައި އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށް ކާމިޔާބު މީހުންގެ ތެރޭގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައި ސާބިތުކަން ދެއްވައި ކެތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ލައްވައި އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރުދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ލެއްވުމެވެ. އާމީން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވައި ނަޖާވާމީހުންގެ ތެރޭގައި ލެއްވުމެވެ. އާމީން.

Read more...

Monday, March 4, 2013

ލާދީނީ ނޫން ވެއްޖިއްޔާ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

ލާދީނީ ނޫން ވެއްޖިއްޔާ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
أبو عبد الله عبدالرحيم المدني

بسم الله نحمده و نستعينه.
އަހަރެމެން އެބަ ބުނަމުއެވެ. އަހަރެމެން އެންމެންނަކީވެސް މުސްލިމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެމެން ލާދީނީ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ މީހުންނާ ކޮށްލަން ސުވާލެއް އެބައޮތެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ މުސްލިމަކަށްވެ ހުރެ ﷲއަކީ ހުރިހާ މަޚުލޫޤޫން އުފެއްދެވި އިލާހު ކަމާއި އެއިލާހު ބާވާލެއްވި ޝަރީޢަތަކީ އެންމެ މޮޅު ޝަރީޢަތްކަމަށް ވާހިނދު އެޔާ މެދު ޝައްކު އުފެދި އެޔަށް މަލާމާތްކޮށް އެޔަށް އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މުސްލިމުން ނަކީ ތެދުކޮށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. މުސްލިމުން ކިޔަނީ ކިޔަމަން ގަންނަ މީހުންނަށެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ތިޔަބުނާ ބަަހުގެ ތެދުކަން ސާބިތުކޮށްދޭށެވެ.

އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި ލާދީނީ މިލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭނީ މުސްލިމު ނޫން ކާފަރުންނަށެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ބުނަމެވެ. އެހެންކަމަށްވާ ނަމަ އެލަފުޒު ﷲގެ ޝަރީޢަތަށް އިންކާރު ކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ހަތް އުޑު މަތިން ބާވާލެއްވި ފޮތުގައި އެފޮތުގެ އާޔަތްތަކަށް އިންކާރު ކުރާ މީހުންނަކީ ކާފަރުން ކަމުގައި އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُ‌ونَ

އަދި ތިމަންއިލާހުގެ އާޔަތްތަކާއި މެދު ކާފަރުންމެނުވީ އިންކާރުނުކުރެއެވެ.

(އަންކަބޫތު ސޫރަތުގެ 47 ވަނަ އާޔަތުން)
އޭ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ. ދަންނާށެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ. އަދި އެއިލާހު ރުއްސަވާ މަގަށް މަގު ދައްކަވައި ޙައްޤު ޙައްޤުގެ ގޮތުގައި ދައްކަވައި ބާޠިލު ބާޠިލުގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ ތައުފީޤު ތިބާއަށާއި އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑު މިބުނަނީ ތިބާ ކާފަރެކޭ ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ މިބުނަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ އެއިލާހުގެ ފޮތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އެއިލާހު އެއަންގަވަނީއެވެ. ކާފަރުންމެނުވީ ﷲ ގެ އާޔަތްތަކަށް އިންކާރު ނުކުރެއެވެ. އެއިލާހުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްދު ޖެހުމާއި ބެހޭގޮތުން އޮޮތް މިއާޔަތް ނުދެކެމުތޯއެވެ؟
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ނޫރު ސޫރަތުގެ ދެވަނަ އާޔަތް
މާނައީ: "ޒިނޭކުރާ އަންހެނާއާއި، ޒިނޭކުރާ ފިރިހެނާއާއި ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކުގެ ގައިގައި، ސަތޭކަ އެތިފަހަރުން (حد) ޖަހާށެވެ! އަދި اللَّه އަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވާކަމުގައިވަނީނަމަ، اللَّه ގެ ދީނުގައި ގައި އެ ދެމީހުންނާމެދު އޯގާވެރިކަމެއް ތިޔަބައިމީހުން ނުބަހައްޓާހުށިކަމެވެ! އަދި އެ ދެމީހުންނަށް ދެވޭ ޢުޤޫބާތް މުއުމިނުންގެ ބަޔަކަށް ދައްކާހުށިކަމެވެ." (ނޯޓު: އެއީ މީހަކާއި އިނުމުގެ ކުރިންނެވެ. ކައިވެންޏެއް ކުރުމަށްފަހު ޒިނޭކޮށްފިނަމަ އެބައިމީހުންގެ ޙުކުމަކީ ރަޖަމުކުރުމެވެ)
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަކީ ބާލިޣުވެފައިވާނަމަ އެއީ ބޮޑު މީހެއްގެ ޙުކުމް އެމީހަކަށް ހިނގުމެވެ. ނަމަވެސް މުނާފިޤުންނާއި އަދި ކާފަރުން މި ޙުކުމްތަކަށް އިންކާރުކުރެއެވެ. އެބައިމީހުން ބޮޑުވާ އުމުރު އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅިއެވެ. އަދި އެވަރުން ނުފުދިގެން ޙައްދު ޖެހުމުގެ ޙުކުމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިން އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހައްދުޖެހުމަށްވެސް އެބައިމީހުން އިންކާރު ކުރެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ އެއްމައްސަލައެކެވެ. އެބައިމީހުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤޭ އަންހެނުންގެ ޙައްޤޭ ކިޔަސް އަދި ނަން ބޭނުންކުރިޔަސް އެބައިމީހުންގެ ބޭނުމަކީ ﷲގެ ޝަރީޢާއަށް އިންކާރު ކުރުމެވެ. އެބައިމީހުންގެ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައި މިކަމަށް ދަނީ ގަދަޔަށް ކެމްޕެއިންކޮށް ކާފަރުންގެ އަތުން ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް ދުއްވާލުމަށް ފަންޑުހޯދަމުން އެދަނީ އެއްވެސް ލަދެއް ހަޔާތެއް ބިރެއް ނެތިއެވެ. ދެންވެސް އެބައިމީހުންނަށް ކިޔަންވީ ދީނީ މީހުންތޯ އެވެ؟ ނުވަތަ ދެން އެބައިމީހުން ވާނީ ކޮންބަޔެއްގެ ތެރެއިން ތޯ ތިޔައަޚާ ވިސްނާލާށެވެ. އާދެ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަކަށް މުއުމިނަކު އިންކާރު ނުކުރާނެއެވެ.
ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ أَمْرً‌ا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ‌ةُ مِنْ أَمْرِ‌هِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿الأحزاب: ٣٦﴾
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ ރސޫލާ ކަމަކަށް ނިޔާކުރައްވައިފިހިނދު، މުއުމިނު ފިރިހެނަކަށްވެސް، އަދި މުއުމިނު އަންހެނަަކަށްވެސް، އެއުރެންގެ އެކަމުގައި އެއުރެންނަށް އިޚްތިޔާރު އޮތުމަކީ ނެތްކަމެކެވެ. އަދި اللَّه އަށާއި، އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އަށް އުރެދިއްޖެ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން އެމީހަކު ފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ."
އޭ ކިޔުންތެރިންނޭވެ. ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށިއެވެ. ފަހެ މިއާޔަތުން މުއުމިނުންގެ ސިފަ އެއިލާހު އެބަ ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އެއީ އެއިލާހު ކަނޑައަޅުއްވާ ކަމަކަށް އެބައިމީހުންނަށް އިޚުތިޔާރު ނެތުމެވެ. މުއުމިނުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި ޕެޓިޝަން ހަދައި އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭ ކިޔުންތެރިންނެވެ. ﷲ ތިބާއަށް އެއިލާހު ރުއްސަވާ މަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ. ދެން ފަހެ މިއާޔަތުގައި އެވާފަދައިން އެއިލާހު އަންގަވާފައިވާ ކަމަކާއި ދެކޮޅު ހަދާ ބަޔަކީ މަގުފުރެދިފައިވާ ބަޔެއްކަން ކަށަވަރު އަދިވެސް ނުވޭތޯއެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ބަރީއަވެ ﷲއާއި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވާން އަދިވެސް ނުވޭތޯއެވެ؟ ލަސްކުރާނީ ކިހާއިރެއް ވަންދެންތޯއެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ އެއަންގަވަނީ އެއީ މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންކަމުގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއްނޫނެވެ.
އާދެ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެފޮތަކާއި މެދުގައި ވަޙީކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَ‌يْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ދެވަނަ އާޔަތް
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: މިއީ އެފޮތެވެ(ޤުރުއާނެވެ) އެފޮތަކާއި މެދުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ފޮތެވެ. (އެފޮތަކީ)ތަޤުވާވެރިންނަށް ހުރި ހިދާޔަތެކެވެ."
އޭ ﷲއަޅާއެވެ. ތިބާއަށް ﷲ ރަޙުމަތް ލައްވާށިއެވެ. ދެން އެފޮތުގެ ޙުކުމްތަކާއި މެދު ޝައްކުކުރާ މީހާ ޝައްކެއްނެތް ކަމަށް ﷲ އަންގަވާފައިވާ އާޔަތާއި މެދު އިންކާރު ނުކުރޭތޯއެވެ؟ ދެން ނިކަން ސުވާލުކޮށްލަބަލާށެވެ. އެމީހުން ހަމަ ޤުރުއާނަށް ތަބާ އެބަވޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފޮތުގެ އާޔަތްތަކާއި މެދުގައި ދެކޮޅު ހަދައި އެބައިމީހުންގެ ހަވާނަފުސު އިސްނުކުރޭ ހެއްޔެވެ؟
ނިންމުން
އޭﷲ އަޅާއެވެ. ﷲ ތިބާއަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވައި ހިތް އީމާނުން ފުރުއްވާށިއެވެ. އަދި މި ސުވާލު ތަކާއި މެދުގައި ނިކަން ފުންކޮށް ވިސްނާލައްވާހުށިކަމެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސާބިތު ހުކުމަކަށް މުސްލިމަކު ނުވަތަ ލާދީނީ ނޫން މީހަކު އިންކާރުކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެފޮތުގައިވާ ޙުކުމްތަކަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އުފައްދައި އެޔާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަން ހަދައި ސޮއެ ކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި މުސްލިމަކު އެފޮތުގެ ޙުކުމްތަކާ ދެކޮޅަށް ދެއްކޭ ވާހަކަތަކާއި ﷲ ގެ ބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް ކިޔޭ ބަހަށް ތާއީދުކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެފޮތުގެ ހުކުމްތަކަށްވުރެ މޮޅު ހުކުމްތަކެއް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މީހުންނަށް ތާއީދުކޮށްފާނެ ބާވައެވެ؟ ނޭނގި ކުރެވޭ ފާފަތައް މިއުއްމަތުގެ މައްޗަށް ޢަފޫކޮށްދެއްވަވައެވެ. ވީމާ ތިބާއަށް ނޭންގި މިފަދަކަމަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާ ނަމަ ތައުބާ ވުމުގެ ތަޢުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ. އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވާ މީހުންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ލައްވާށިއެވެ.އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅުތަކާއި މެދު ނުވިސްނަމު ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ތައުބާވާ ބަޔެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވުމަކީ އޮތް އެންމެ ހެޔޮމަގެވެ. ﷲ ސުބުޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޢުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ އިލާހެވެ. އެއިލާހު ބޭނުންވެވޮޑިގެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދިނުމަށެވެ. އެއިލާހު ވަހީކުރައްވާ މިބަސްފުޅު ނާހަމުހެއްޔެވެ؟

وَاللَّـهُ يُرِ‌يدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ

“އަދި ﷲ ސުބުޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ ބޭނުންވެވޮޑިގަންނަވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތަޢުބާތައް ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށެވެ.”

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެއިލާހަށް ކިޔަމަންތެރިވާ ބަޔެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އަދި މުޅި އިސްލާމީ ޢުއްމަތަށް ނަސްރު ދެއްވައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން ބަލިކަށި ކުރުމަށް ރާވަމުންދާ ފަރާތްތައް ބަލިކުރައްވައި އެބައިމީހުންގެ ސަފުތައް ވިއްސިވިހާލު ކުރައްވައި އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ލައްވާށިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد و أله و صحبه أجمعبن

Read more...

Saturday, February 16, 2013

އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ އާއި ޔަހޫދީ މީހާގެ ވާހަކަ

އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ އާއި ޔަހޫދީ މީހާގެ ވާހަކަ
މުތަރުޖިމު: އަބޫ ޢަބްދުﷲ ޅޮޙީ

މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ"
މާނައަކީ: " ދުނިޔެއަކީ މުއުމިނުންގެ ހުރަގެޔެވެ. އަދި ކާފަރުންގެ ސުވަރުގެޔެވެ."
ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް، އަދި ތިރްމިޛީ އަދި އިބުނު މާޖާ. ޞައްޙަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޝެއިޚު އަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ.
މިޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައި ފައިޟުލް ޤަދީރުގައި އިމާމު މަނާވީ ރަޙިމަހުﷲ ގެންނަވާފައިވާ ވާހަކައެއްގައިވެއެވެ.

އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ މިސްރުގައި ޤާޟީކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނު ބާޒާރުގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނުގެ ސަވާރީކޮޅުގައި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ވަރަށް ހައިބަތުހުރި ހެދުންކޮޅެއް އަޅުއްވައިގެންނެވެ.

ދެން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެތަނުގައި އޭނާގެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ހެދުން ހަޑިވެފައިވާ ހޫނު ތެޔޮވިއްކަން ހުރި ޔަހޫދީންގެ މީހަކަށް ފެނިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު ސަވާރުވެ ވަޑައިގެން އިންނެވި ސަވާރީކޮޅުގެ ލަގަނުގައި ހިފައިފައި އެބަ ބުނެއެވެ.
"އޭ ޝެއިޚުލް އިސްލާމްއެވެ. ތިޔަބޭކަލުންގެ ނަބިއްޔާ(ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) "ދުނިޔެ އަކީ މުއުމިނުންގެ ހުރަގެޔޭ އަދި ކާފަރުންގެ ސުވަރުގެ ކަމަށް" ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިކަމަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމެއްނޫންތޯއެވެ؟ އެހެންވީމާ ނިކަން ވިދާޅުވެ ބައްލަވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔައިންނެވީ ކޮންފަދަ ހުރަގެޔެއްގައިތޯއެވެ؟ އަދި އަޅުގަނޑު މިހުރީ ކޮންކަހަލަ ސުވަރުގެޔެއްގައިތޯއެވެ؟"
އެހިނދު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ ޔަހޫދީމީހާއަށް މިފަދައިން ޖަވާބު ދެއްވައިފިއެވެ. " ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާޚިރަތުގައި ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވާ އޭގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ބަލާއިރުގައި (އެނިޢުމަތްތަކުގެ ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން) އަހަރެންމިވަނީ މިދުނިޔޭގައި ޖަލެއްގައިފަދައިންނެވެ. އަދި ކަލެޔާމެދުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާޙިރަތްދުވަހުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ އަޒާބުތަކާ ބަލާއިރުގައި ކަލޭތިޔަވަނީ ދުނިޔޭގައި ސުވަރުގެޔެއްގައި ވާފަދައިންނެވެ."
ހަމަ ވަޤުތުން ޔަހޫދީ މީހާ (އޭނާއަށް އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲގެ މުރާދު ވިސްނި) އެވަޤުތުން ވަޤުތަށް އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ.
ވާހަކައިގެ މަސްދަރު: ފައިޟުލް ޤަދީރު
އިމާމު މަނާވީ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ ޖާމިޢުއް ސަޤީރުގެ ޝަރަޙަ،
ޖާމިޢުއް ޞަޣީރަކީ އިމާމު ސުޔޫޠީ ރަޙިމަހުﷲ ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ހަދީޘްފޮތެކެވެ.

Read more...

Wednesday, January 2, 2013

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު
ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުއްރަހީމް

އަޤީދަތުލް ވާސިތިއްޔާގެ ޝަރަޙާގައި އައްލާމާ ޝެއިޚު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. "(ﷲގެ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އިންކާރުކުރާ) އިންޑިޔާގެ ބަޔަކު އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހަށް އައެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މެދު އެބައިމީހުން އިމާމު އަބޫ ޙަނީފާއާއި ބަޙުސްކޮށްފިއެވެ. އިމާމު އަބޫ ޙަނީފާއަކީ ވަރަށް ބުއްދިވެރި ޢިލްމުވެރިޔެކެވެ. އަދި ދުވަހެއް ނުވަތަ ދެދުވަސް ފަހުން އެބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަޤުތެއް ކަނޑައެޅިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން އަތުވެއްޖެއެވެ.
އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. ކަލޭގެފާނު (ކަލަކުވޮޑިގެންވުމާއި މެދު) ބުނަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟

އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު މިވިސްނަނީ ބައްތެއްޔަކާއި(މުދާ އުފުލާ ބޯޓަކާއި) މެދުގައެވެ. ފަހެ އެބޯޓުވަނީ މުދަލާއި ކާބޯތަކެތިން ބަރާވެފައެވެ. އަދި ކަނޑުގެ ރާޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް އެބޯޓު ދުވެފައި އައިސް ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. އަދި އޭގައިވާ މުދާތައް ބާލައިފައި އެނބުރި ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި އެބޯޓުގައި ދުއްވާނެ މީހަކު ނެތްތާނގައި މުދާ އުފުލާނެ މީހުންނެއްވެސް ނެތެވެ.
ދެން އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ވިސްނަނީ ތިކަމާއި މެދުގައި ހެއްޔެވެ؟

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.: އާނއެކެވެ. ދެން އެބައިމީހުން ބުނެފިއެވެ. ތިޔަހެންވިއްޔާ ކަލޭގެފާނުގެ ބުއްދިފުޅު ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ބޯޓެއް ދުއްވާނެ މީހަކު ނެތި އައިސް އެއްޗެހި ބާލާ އަދި އެނބުރި ދިޔުން ތިޔައީ ކިހިނަކުން ވާނެކަމެއްހެއްޔެވެ؟ ތިޔައީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއްނޫނެވެ.

ދެން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "މިވާހަކަ ބުއްދިހަމަ ނުޖެހެނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނަނީ މިއޮތް އުޑުތަކާއި އަދި އިރާއި ހަނދާއި ތަރިތަކާއި ފަރުބަދަތަކާއި ގަސްތަކާއި ދިރޭ ހައިވާނުތަކާއި މީސްތަކުންވަނީ ހެއްދެވި ފަރާތެއްނެތި ކަމަށެވެ.
ދެން އެބައިމީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ މުރާދު ވިސްނި އެކަލޭގެފާނު އެސިފަކުރަނީ އެމީހުންކަން ވިސްނި އެޔަށް ޖަވާބު ދޭން ނުކުޅެދިއްޖެއެވެ."

އެޔަށްފަހު ޝެއިޚު އުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޞަހަރާ ތެރޭގައި އުޅޭ ބަދަވީންގެ މީހަކާއި ސުވާލުވެވުނެވެ. ކަލޭގެ ވެރިރައްބު ދެނެގަންނަނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުންޏެވެ. ފިޔަވަޅުތަކުން ދަލީލުކޮށްދެނީ މީހަކުގޮސްފިކަމެވެ. ޖަމަލުން ދަލީލުކޮށްދެނީ ޖަމަލުތަކެއް ވާކަމެވެ. ފަހެ ބުރުޖުތައް ވާ އުޑާއި އަދި ފަރުބަދަތަކުގެ މެދުގައިވާ ބޮޑެތިމަގުތައްވާ ބިމާއި ބޮޑެތި ރާޅުތައްވާ ކަނޑުން އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ ދެކެވޮޑިގެންވާ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވާކަން ދަލީލުނުކޮށްދޭ ހެއްޔެވެ؟
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރެއްވިއެވެ. (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ‌ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ) سورة الطور 35
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: "ފަހެ އެބައިމީހުން އުފެއްދުނީ އެއްވެސް އެއްޗަކުން ނޫންހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެބައިމީހުންނަކީ އުފައްދަވާފަރާތްތައް ހެއްޔެވެ؟"

ނިމުނީ
_________________________
ލިޔުންނެގިފައިވަނީ: ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ އަޤީދަތުލް ވާސިތިއްޔާގެ ޝެއިޚު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲގެ ޝަރަޙަ، ދާރު އިބުނު ޖައުޒީ، ސަފުހާ ނަމްބަރު: ފުރަތަމަ މުޖައްލަދުގެ 51 ވަނަ ޞަފުޙާ.

ޝެއިޚު ޢުޘައިމީހުން ރަޙިމަހުﷲގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ ޙުލާސާއެއް.
އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމަކީ މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙު ބިން ސުލައިމާނު ބިން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޢާލު އުޘަޢިމީން އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ބަނީ ތަމީމު ވަންހައަށެވެ.
އައްޝެއިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވައްހާބު ރަޙިމަހުﷲ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޤަބީލާއަކީ ވެސް މިއެވެ.
ބަނީ ތަމީމު ވަންހައާއި ބެހޭގޮތުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޙަދީޘްކުރެއްވާފައިވާ ޙަދީޘްބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
“ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގައި ދައްޖާލާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ވަރުގަދަ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ.”
(ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމުގައި ވާ ޙަދީޘަކުން..)
އެކަލޭގެފާނު އުފަންވީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 1347 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު 27 ވިލޭރޭ ޢުނައިޒާގައެވެ.
އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛުންގެ ތެރޭގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔެއްކަމަށްވާ އައްލާމާ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ބިން ސަޢްދީ ރަޙިމަހުﷲ ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވަނީ އެތައްތަނެއްގައި ކިޔަވައިދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މަދީނާ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާދެއްވާފައިވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތްތަކުގަޔާއި އަދި ދަރުސްތަކުގައި ގެންގުޅޭ ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ތަފުސީލުކަމާއި ދެނެގަންނަން ފަސޭހަކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ބަހުގެ ސާދާ ކަމުންނެވެ. ދީން ކިޔަވާކުދިންނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތްތަކަކީ ވަރަށް ދެނެގަންނަން ފަސޭހަ މުހިއްމު ފޮތްތަކެއް ކަމުގައިވެފައިވެއެވެ.
މުހިންމު އެތައް ފޮތްތަކެއް އެތައް ފަންނުތަކެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ޢަރަބި ދުނިޔޭގަޔާއި އަދި ދީން ކިޔަވާކުދިންގެ މެދުގައި މުޅިދުނިޔޭގައި އެކަލޭގެފާނު ފޮތްތަކަކީ މަޝްހޫރު ފޮތްތަކެކެވެ.
އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖުރީ ސަނަތުން ޝައްވާލު މަހުގެ 15 ދުވަހު ހިޖުރީ ސަނަތުން 1421 ވަނަ އަހަރު (2000މ.)ގައި ޖިއްދާގައެވެ. ފަސްދާނު ލެވުނީ މައްކާގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޖަނާޒާގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ.
މާތް ﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނައަށް ރަޙްމަތްލައްވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ދަރަޖަ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތްތަކުގެ ޒަރީއާއިން ހެޔޮފައިދާ ލިބިގަންނަ ބަޔެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާށިއެވެ. އާމީން.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه.

Read more...

Monday, December 31, 2012

މިރޭ އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާވާ މީސްތަކުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް.

މިރޭ އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާވާ މީސްތަކުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް.
އަބޫ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަހީމް

އެންމެހާ ބޭކަލުންނާއި ބޭކަނބަލުންނޭވެ.
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވީ ހިނދު އަމަލުން މުސްލިމެއްކަމުގައި ދައްކަން އެބަޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އާ އަހަރު ތަހުނިޔާކިޔައި ކާފަރުންގެ އީދެއްގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭފަދަ ބަޔެއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އަހަރެމެންނަކީ ފަހުރުވެރި މުސްލިމުންނެވެ. މުސްލިމުންނަށް އެކަށީގެންވަނީ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓައި ﷲ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާގެ މަގުގައި ހިފައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މަގުގައި ހިނގުމެވެ.
ތާރީޚީގޮތުން އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ފެށުނީ ކިހިނެއް؟

އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމަކީ ރޯމަނުން އީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ކުރިން އެބައިމީހުންގެ ކަލާންގެއަކާއި ގުޅުވައިގެން ފާހަގަކުރަން ފެށިދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން މިދުވަސް ރިފޯމްކޮށް 46 ބީސީގެ ކުރިން އަލުން ފާހަގަކުރަން ފެށީ ޖޫލިއަސް ގައިސަރއެވެ. އެޔަށްފަހު މީނާ މަރާލުމުން މިދުވަސް ފަހުން ފާހަގަކުރަން ފެށީ މީނާގެ ހަނދާނުގައެވެ. ނަމަވެސް މިދުވަހުގެ އަސްލަކީ ބީސީގެ 150 އަހަރު ކުރިން ރޯމަނުންގެ ކަލާނގެއެއްކަމަށް ޖޭނަސް އެވެ. މިއީ ދެމޫނު ހުންނަ އެމީހުން ޝަރީކުކޮށް އުޅުނު ބުދެކެވެ. މިދުވަހުގެ އަސްލަކީ ރޯމަނުންގެ މުޝްރިކުންގެ މިފާހަގަކުރުންކަމާއި މެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. އަދި ހަތްވަނަ ޤަރުނުގައި ޔޫރަޕުގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ހަދިޔާ ބަދިޔާ ބަދަލުކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. (1)

ދެން އެޔަށްފަހު ޔޫރަޕުގައި މިއާދަ ފެތުރި ނަޞާރާއިން މިދުވަސް ފާހަގަކުރަންފެށީ އެބައިމީހުންގެ ދީނާއި ކުރީގެ އެބައިމީހުންގެ އީދުތަކާއި ގުޅުވައިގެންނެނެވެ. ވީމާ މިކަމުގެ އަސްލަކީ އަދި މިހާރުވެސް މިއީ ކާފަރުންގެ އީދެއްކަމާއި މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި ލީޑްކުރާ މީހުންނަކީ ޔޫރަޕުކަމުގައިވެ އެމީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި އެމީހުންގެ ފިލްމުތަކާއި އަދިވެސް އެނޫން އާދަތަކުގެ ސަބަބުން އެކަންކަން ޙަޤީޤަތެއް ބެލުމެއްނެތި ދުނިޔޭގައި ވަނީ ޖަންގައްޔެއްގައި ހިފާ ހުޅުގަނޑެއްހެން ފެތުރެން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ ތެރެއަށްވެސް މިބަލާ އާއި މުޞީބާތް ފެތުރިފައިވަނީ އެފަދައިންނެވެ. މިއީ މުސްލިމުން ކޮންމެހެންވެސް ދުރުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

Read more...

Saturday, December 29, 2012

މޮހޮނަށް ދޯނި ދިނުން: ދިވެހި އަދަބީ ބަސްތަކުގެ ސިލްސިލާ 1

މޮހޮނަށް ދޯނި ދިނުން: ދިވެހި އަދަބީ ބަސްތަކުގެ ސިލްސިލާ 1
ޢަބްދުއްރަޙީމް

ދިވެހި އަދަބީ ބަސްތައް ބެހެނީ އަށްބަޔަކަށެވެ. އެގޮތުން ހަރުބަސް، މުސްކުޅިބަސް ވައްބަސް، މިސާލު، މިސާލު ބަސް، މަޖާޒު ، މަޖާޒު ބަސް، ފަށުވި އިބާރާތެވެ. އެގޮތުން މިހުށައެޅެނީ ބައެއް އަދަބީ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތަކުގެ މާނައާއި އެބަސްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ މިސާލުތަކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ބަހެއްވެސް އެބަސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހާލަތަކާއި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ކޮންހާލެއްގައިކަން ބުނެދެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދަބީ ބަސް: މޮހޮނަށް ދޯނި ދިނުން ނުވަތަ މޮހޮނަށް ދޯނިދިންހެން.
މިއީ މިސާލު ބަހެކެވެ. މިސާލު ބަހަކީ ހިނގާފައި އޮތްކަމަކާއި އެއްފަދަ ކޮށްފައި ހުންނަ އަދަބީ ބަހެވެ.
މޮހޮނަކީ ދިވެހިންގެ ދޫމަތިން ދެމެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ދޮންމޮހޮނާއި މިޔަރުގެ މިވާހަކައިގެ ބަތަލެވެ. މިވާހަކަ އަކީ ދިވެހިންގެ ދޫމަތިން ދެމެމުން ދެމެމުން އައިސްފައިވާ ވަރަށް އިބުރަތްތެރި ހިޔާލީ ކަންކަން ހިމެނޭ ދިވެހިންގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަޔާންކޮށްދޭ ހުރާފީ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ވާހަކައެކެވެ. ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އަދީބު އަބްދުﷲ ޞާދިޤެވެ. މިފޮތުގައި މި މިސާލުބަސް ކިޔުނުގޮތް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތް މިބަޔާންކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ އިބާރާތުންނެވެ.
އެގޮތުން މޮހޮނު މާކެޔޮޅު ކަމު ދާންވެގެން ދޯންޏެއް ބޭނުންވެގެން ކަތީބު ކައިރިއަށް ދިޔައީމާ ކަތީބު ދެންނެވި ކަމަށްވެއެވެ. ވަލުގައި އެހުރީ ލަކުޑިއެވެ. އަދިވެސް ދޯންނަށް ބޭނުންވާނޭ އެއްޗެހި ހުރިތަންތަން ބުނެދީފައި ދޯނި ގެންދާށޭ ބުނިކަމަށްވެއެވެ. މޮހޮނަށް ދޯނި ދިންހެންނޭ ބުނެވެނީ މިކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްފައެވެ. އެއީ ނެތް ދޯންޏެއް ދިނީމައެވެ. ކަތީބު ގެ މަޤުޞަދަކީ އެހުރީ ދޯނިހަދަން ބޭނުންވާނެ އެއްޗެއްސެވެ. ދޯނި ހަދަން ބޭނުންވާނެ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ދޯންޏެއް ހަދާށެވެ. ނަމަވެސް މޮހޮނު އެދުނީ ދޯންޏެއް ދިނުމަށެވެ. ދޯނި ހަދަން ބޭނުންވާނެ އެއްޗެހި ދޭކަށެއް ނޫނެވެ.
މިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ ކޮން ހާލަތެއްގައި؟
މިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެއް ބާރެއް ނެތްގޮތުގައި ކަމެއް ހަވާލު ކުރުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ގެޔެއްގެ ވެރިކަން ދީފައި އެގޭގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބާރު ނުފޯރުވޭ ކަމުގައި ވަންޏާ މިބަސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ބޭނުމެއް އަދި ފަސޭހައެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެއްޗެއް ދީފިނަމަވެސް މިބަސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ކާ އެއްޗެއް ދޭށޭ ބުނީމަ އެހެރީ ހަނޑުލާއި ކައްކާނެ އެއްޗެށެވެ. ކާށެވެ. މިފަދައިން ބުނެފިނަމަވެސް މި މިސާލުބަސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލު ބަސް ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ލިޔުމުގެ ބާރުގަދަވެ ކިޔާމީހާއަށް ލިޔުން ތަސައްވަރުކޮށްލަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ޙާއްޞަކޮށް އެމިސާލުބަހުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ކިޔާމީހާއަށް ފަހުމްވެއްޖެނަމައެވެ.

އެހެން މިސާލު ބަހެއްގެ މިސާލެއް:
ލޮނު ގޮއްޔެ (ބޮޑު)ތަރުތީބު ކިޔުން.
ފުރަތަމަ އަދަބީ ބަސް ނިމުނީ.
ދެވަނަ އަދަބީ ބަސް ފަހުން އަންނާނެ.
ނުނިމޭ. ފޮޓޯ ކުރެޑިޓް: މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް ، (ޅޮހީ ރަށްބޭރުމަތި)

މަސްދަރު: ދިވެހި ރަދީފު
ދޮންމޮހޮނާއި މިޔަރު
އަދިވެސް އެނޫން ދިވެހިބަހުގެ މަސްދަރުތައް.
ނޯޓު:
 

Read more...

Monday, December 24, 2012

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: أَصْحَابُ الأُخْدُوْدِ(ވަޅުގަނޑަށް އުކާލެވުނު މީހުން)

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: أَصْحَابُ الأُخْدُوْدِ(ވަޅުގަނޑަށް އުކާލެވުނު މީހުން)
ހެޔޮއެދޭފަރާތެއް جزاهم الله خيرا

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ."ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ރަސްކަލަކު އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އޭނާ ސިޙުރުވެރިއަކު ގެންގުޅުއްވިއެވެ. މި ސިޙުރުވެރިޔާ މުސްކުޅިވުމުން ރަސްގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. ތިމަން މިއަދު މިވަނީ މުސްކުޅިވެފައެވެ. ވީމާ ތިމަންނާ ކައިރިއަށް ޒުވާނަކު ފޮނުއްވައިދެއްވާށެވެ. އެއީ އަހުރެން އޭނާއަށް ސިޙުރު ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. ދެން ރަސްގެފާނު އޭނާ ކައިރިއަށް ސިޙުރު ދަސްކުރުމަށް ޒުވާނަކު ފޮނުއްވިއެވެ.
މިކުއްޖާ ސިހުރުވެރިޔާ ގާތަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ރާހިބަކާ ދިމާވެ އޭނާގާތުގައި އިށީނދެއްޖެއެވެ. ރާހިބުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި މިކުއްޖާ އެއާމެދު ޢަޖާއިބު ވެއްޖެއެވެ. ދެން ސިހުރުވެރިޔާ ގާތަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާހިބު ގާތުގައި މިކުއްޖާ މަޑުކުރެ އެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ސިހުރުވެރިޔާ ގާތަށް އައުމުން އޭނާ އެކުއްޖާ ގައިގާ ތަޅައިގަނެއެވެ. މިކަމާއިމެދު ރާހިބުގާތުގައި އެކުއްޖާ ޝަކުވާކުރުމުން އޭނާ ބުންޏެވެ. ކަލޭ ސިހުރުވެރިޔާދެކެ ބިރުގަންނަ ނަމަ އޭނާގާތުގައި ތިމަންނާގެ ޢާއިލާ މީހުންނާ ހެދި ލަސްވީއޭ ބުނާށެވެ. އަދި ޢާއިލާދެކެ ބިރުގަންނަ ނަމަ ސިހުރުވެރިޔާއާ ހެދި ލަސްވީއޭ ބުނާށެވެ.

މިހެން އުޅެމުން އައިސް އެއްދުވަހަކު މީސްތަކުންގެ މަގަށް ހުރަސް އަޅަމުން އައި ބޮޑު ދާއްބައަކާ ދިމާވެއްޖެއެވެ. ދެންފަހެ މިކުއްޖާ ބުންޏެވެ. ސިހުރުވެރިޔާތޯ މޮޅީ ނުވަތަ ރާހިބުތޯ މޮޅީ މިއަދު އަހަންނަށް އެނގިދާނެ އެވެ.

ދެން އެތަނުން ހިލަގަނޑެއް ނަގާފައި ބުންޏެވެ. އޭﷲ އެވެ! ސިހުރުވެރިޔާގެ ޢަމަލުތަކަށްވުރެ ރާހިބުގެ ޢަމަލުތައް އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޯބިވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާނަމަ، މީސްތަކުން މިނިވަންކަމާ އެކީ ހިނގައި އުޅުމަށް މިޖަނަވާރުގެ މަރުގަންނަވައިދެއްވާށެވެ. ދެން އެ ހިލަގަނޑުން ޖަހައި އޭތި ޤަތުލުކޮށްލައިފިއެވެ. އެއަށްފަހު މީސްތަކުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކީ ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވެން ފަށައިފިއެވެ.
ދެން މިކުއްޖާ ރާހިބުގާތަށް އައިސް ކަންތައް ވީގޮތުގެ ޚަބަރު ދީފިއެވެ. ދެން ރާހިބު ބުންޏެވެ. އޭ ދަރިފުޅާއެވެ. ކަލޭ މިއަދު ތިވަނީ އަހަންނަށް ވުރެވެސް މޮޅުވެފައެވެ. ކަލޭގެ ކަންތައް މިއަދު ތިވަނީ އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަލޭ ވަރަށް އަވަހަށް އިމްތިހާނުކުރެއްވޭނޭ ހިސާބަކަށް ގޮސްފައެވެ. ފަހެ ކަލޭ އިމްތިހާނު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އަހަރެން މިއީ ކާކުކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނާންގާށެވެ. މި ޒުވާނާ ލޯ އަނދިރިވެފައިވާ މީހުންނާއި ބަރަސްބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ބަލި ރަނގަޅުކޮށް، އަދި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ބަލިތަކުން މީސްތަކުން ރަނގަޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
މިޒުވާނާގެ ވާހަކަތައް ރަސްގެފާނު އަރިހު އުޅުއްވާ ލޯއަނދިރިވެފައިވާ ބޭކަލަކަށް އިވިއްޖެއެވެ. ދެން މިބޭކަލަކު ޒުވާނާގެ ގާތަށް ގިނަގުނަ ހަދިޔާ ހިއްޕަވައިގެން އައިސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭ އަހަރެންގެ ބަލި ރަނގަޅުކޮށްދީފިނަމަ މިތާ މިހިރަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަލެއަށެވެ. ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެން އެއްވެސް މީހަކަށް ޝިފާއެއް ނުދެމެވެ. ޝިފާދެއްވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲއެވެ. ފަހެ ކަލޭ ﷲއަށް އީމާންވެއްޖެ ނަމަ އަހަރެން ކަލެއަށް ޝިފާދެއްވުން އެދި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާނަމެވެ. ދެން އޭނާ ﷲއަށް އީމާންވުމުން އެއިލާހު އޭނާއަށް ޝިފާދެއްވިއެވެ.
ދެން މިމީހާ ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ވަޑައިގެން ކުރީންވެސް ރަސްގެފާނު އަރިހު އިށީނދެ އުޅުއްވިފަދައިން އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރަސްގެފާނު އޭނާއަށް ދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެ ލޮލުގެފެނުން ކަލެއަށް އަނބުރާ ދިނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. އަހަރެންގެ ވެރި ربّ އެވެ. ރަސްގެފާނުދެންނެވިއެވެ. ކަލެއަށް އަހަރެން ނޫން ރައްބަކު ވޭހެއްޔެވެ؟ ދެންނެވިއެވެ. އަޅުގަނޑު އަދި ރަސްގެފާނުގެ ވެރި ރައްބު ﷲ އެވެ. ދެން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް އެ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ ބުނަންދެން އެކި ފާޑު ފާޑުގެ އަނިޔާދައްކަމުން ދިޔައެވެ.
ދެންފަހެ އެ ޒުވާނާ ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ދަރިފުޅާއެވެ. ލޯއަނދިރިވެފައިވާ މީހުންނާއި ބަރަސް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ބަލި، ކަލޭގެ ސިހުރުވެރިކަމުން ފަސޭހަކޮށް އަދިވެސް މިފަދަ މިފަދަ ކަންތައް ކުރާ ޚަބަރު އަހަންނަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން އެއްވެސް މީހަކަށް ޝިފާއެއް ނުދެމެވެ. ޝިފާ ދެއްވަނީ ﷲއެވެ. ދެން ޒުވާނާ ހައްޔަރުކޮށް ރާހިބުގެ ވާހަކަ ބުނާންދެން އެކި އަނިޔާކޮށް ހާނީއްކަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދެން ރާހިބު ދަރުބާރަށް ގެނެސް އޭނާއަށް ބުނެވުނެވެ. ކަލޭގެ ދީނުން އެނބުރި ރުޖޫޢަވާށެވެ. މިކަމަށް އޭނާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ކީހެއް ގެނައުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. ދެން އެ ކީސް އޭނާގެ ބޮލުމެދުގައި ބައިންދައި ބޯދެފަޅިއަށް ފެޅެންދެން ކީހާލި އެވެ.

ދެން އެއްކަލަ ރަސްގެފާނުގެ އަރިސް މީހާ ދަރުބާރަށް ގެނެސް އޭނާއަށް ބުނެވުނެވެ. ކަލޭގެ ދީނުން އެބުރި ރުޖޫޢަވާށެވެ. މިކަމަށް އޭނާ ދެކޮޅު ހެދުމުން އެ ކީސް އޭނާގެ ބޮލުމެދުގައި އަޅައި ބޯދެފަޅިއަށް ކީހާލިއެވެ.

އެއަށްފަހު ޒުވާނާ ދަރުބާރަށް ގެނެސް އޭނާއަށް ބުނެވުނެވެ. ކަލޭގެ ދީނުން އެބުރި ރުޖޫޢަވާށެވެ. މިކަމަށް އޭނާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ދަރުބާރުގައި ތިބި ރަސްގެފާނުގެ އަރިސް ބަޔަކާ އެކުއްޖާ ހަވާލުކޮށްފައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީނާ ގޮވައިގެން މިވެނި އެވެނި ފަރުބަދައަކަށް ގޮސް އޭނާ ފަރުބަދައަށް އަރުވާށެވެ. ފަރުބަދައިގެ އެންމެ އުހަށް އެރުމުން އޭނާ (ދީނުން ބޭރުވުމަށް) ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ (ފަރުބަދަމަތިން) އޭނާ ވައްޓައިލާށެވެ.

ދެން އެބައިމީހުން އޭނާ ގޮވައިގެން ގޮސް ފަރުބަދައަށް އެރުވިއެވެ. ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. އޭﷲ! އިބަ ރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ގޮތަކަށް، މިބައި މީހުންގެ ކިބައިން މިއަޅާ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާނދޭވެ. ދެން ފަރުބަދަ ހެލެންފަށައިފިއެވެ. އަދި އެ އެންމެން (ފަރުބަދަމަތިން) ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ދެން އެ ޒުވާނާ ހިނގާފައި ރަސްގެފާނު ގާތަށް އައުމުން ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލެއާ އެކުގައި ވީ މީހުންނަށް ވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ﷲ އަހަރެން ސަލާމަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ރަސްގެފާނު ދަރުބާރުގައި ތިބި އަރިސް ބަޔަކާ އެކުއްޖާ ހަވާލުކޮށްފައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީނާ ގޮވައިގެން ބައްތެއްޔެއްގައި ކަނޑަށް ނުކުމެ އޭނާ (ދީނުން ބޭރުވުމަށް) ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ (ކަނޑަށް) އޭނާ ވައްޓައިލާށެވެ.

ދެން އެމީހުން އޭނާ ގޮވައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. އޭﷲ! އިބަ ރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ގޮތަކަށް، މިބައި މީހުންގެ ކިބައިން މިއަޅާ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާނދޭވެ. މާ ގިނައިރުތަކެއްނުވެ އެބައްތެލި ބަންޑުން ޖަހާލައި އެ އެންމެން ޣަރަޤުވެއްޖެ އެވެ. ޒުވާނާ ހިނގާފައި ރަސްގެފާނު އަރިހަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލެއާ އެކުގައި ވީ މީހުން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. އެމީހުންގެ ކިބައިން ﷲ އަހަރެން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. އަހުރެން ބުނާ ކަމެއް ކޮށްފުމަށް ދާންދެން ރަސްގެފާނަށް އަހަރެން މަރައެއް ނުލެވޭނެތެވެ.

ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ. މީސްތަކުން މައިދާނަކަށް އެއްކޮށް ގަސްގަނޑެއްގައި އަހަރެން ސަލީބަށް އަރުވާށެވެ. އެއަށްފަހު އަހަރެންގެ ދުނިއުރައިން ދުންޏެއްނަގައި ދުނިދަނޑީގައި ރުކުރުވާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްމިﷲ ރައްބިލް ޣުލާމް (ޒުވާނާގެ ވެރި ރައްބު ﷲގެ އިސްމުފުޅުން) ކިޔައި ދުނި އެއްލާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ އަހުރެން ޤަތުލުކުރެވިދާނެ އެވެ.

ދެން މީސްތަކުން މައިދާނަކަށް އެއްކޮށް ގަސްގަނޑެއްގައި ޒުވާނާ ސަލީބަށް އެރުވުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ ދުނިއުރައިން ދުންޏެއްނަގައި ދުނިދަނޑީގައި ރުކުރުވާލެވުނެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްމިﷲ ރައްބިލް ޣުލާމް (ޒުވާނާގެ ވެރި ރައްބު ﷲގެ އިސްމުފުޅުން) މިފަދައިން ކިޔައި ދުނި އެއްލި އެވެ. ދުނި ގޮސް ހެރުނީ ޒުވާނާގެ ބޮލުގެ ހިނދިވަޅަށެވެ. ދެން އޭނާގެ އަތްތިލަ ދުނިހެރުނުތާ މަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ދެން މީސްތަކުން ބުންޏެވެ. އަހަރެމެން މިޒުވާނާގެ ރައްބަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ. އަހަރެމެން މިޒުވާނާގެ ރައްބަށް އީމާން ވެއްޖައީމެވެ. އަހަރެމެން މިޒުވާނާގެ ވެރި ރައްބަށް އީމާން ވެއްޖައީމެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރަސްގެފާނު އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ. މަނިކުފާނަށް އެބަ ފެނޭތޯއެވެ. މަނިކުފާނު ބިރުހީވެގެން އުޅުއްވިކަންތައް މިހިރަ ވެނިމުނީއެވެ. މީސްތަކުން ޒުވާނާގެ ވެރި ރައްބަށް އީމާންވެއްޖެއެވެ.
ދެން މަގުތައް ފެށޭ ހިސާބުތަކުގައި ވަޅުތަކެއް ކޮނުމަށް ރަސްގެފާނު އަމުރުނެރުއްވިއެވެ. ވަޅުތައް ކޮނެ އެވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯކުރުމުން މީސްތަކުންނަށް އެންގެވިއެވެ. ޒުވާނާގެ ދީން ދޫކޮށްނުލާ މީހަކު ނަމަ މި އަލިފާންގަނޑަށް އެއްލައިލާށެވެ. ނުވަތަ އެމީހަކަށް މި އަލިފާންގަޑުތެރެއަށް ފުންމާލުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ. ދެން އެބައި މީހުން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މަޔަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އަލިފާންގަނޑަށް ފުންމާލުމަށް އައިސް، އެކަން ކުރުމަށް ފަސްޖެހުމުން އެކުއްޖާ ބުންޏެވެ. މަންމާއެވެ. ކެތްތެރިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މަންމަ ތިޔަހުރީ ޙައްޤުގޮތުގަ އެވެ."

ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް، 3005 ވަނަ ޙަދީޘް. ކޮމާކޯޅީގެ ތެރޭގައި އެވަނީ މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެވާހަކަ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްބަސްފުޅުގެ ތަރުޖަމާއެވެ. (ބުރޫޖް ސޫރަތުގައި މިބައިމީހުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވެއެވެ.)

Read more...

Sunday, December 23, 2012

ކުރިސްމަސް ފަދަ ކާފަރުންގެ ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް.

ކުރިސްމަސް ފަދަ ކާފަރުންގެ ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް.
ޖަމާކުރީ: ޢަބްދުއްރަހީމް މުޙައްމަދު

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ ‏"‏‏.‏ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ ‏"‏ فَمَنْ ‏"‏‏.‏
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. : ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ ގޮތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ކާވަތުން ކާވަތުން ތަބާވާނެއެވެ. އެޔަށްފަހު މުށްމުށުން ތަބާވާނެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ސަޙަރާގެ އުޅޭ ބޮނޑެއްކަމަށްވާ ޟައްބުގެ ޙަރަށް ވަންކަމުގައިވިޔަސް އެމީޙުންގެ ފަހަތުން ގޮސްވަންނާނެއެވެ. ދެން ތިމަންބޭކަލުން(ޞަޙާބީ ބޭކަލުން) ދެންނެވީމެވެ. އޭ ރަސޫލުﷲއެވެ. އެއީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންހެއްޔެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ދެން ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟"
ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީ. އަދި މުސްލިމް.

ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މިނަބަވީ އިރުޝާދުފުޅުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މިއުއްމަތުގެ ބަޔަކު ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ތަބާވާނެއެވެ. އެއީ ޟައްބު ( ސަހަރާގައި އުޅޭ ބޮނޑެއް) އޭގެ ހޮރަށް ވަންނަ ފަދައިން، ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީން ކަމެއްކޮށްފިނަމަ ފަހަތުން މުސްލިމުންނަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކުވެސް ކުރާނެކަން އެބަ އެނގެއެވެ. މިއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ.
{وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} (الفرقان: 72)
މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: "އަދި އެބައިމީހުންނަކީ ދޮގުހެކިނުދޭ މީހުންނެވެ. އަދި ބޭކާރު ކަމަކާއި(ޝައިތާނީ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޝައިތާނީ ބަސްތަކެއް) ދިމާވެއްޖެނަމަ އަބުރުރައްކާކުރާމީހުންގެ ގޮތުގައި އެކަމެއް ދޫކޮށް ދާމީހުންނެވެ."
އަދި މިއާޔަތުގެ ތަފުސީރުގައި މުޖާހިދު އަދި އިކުރިމާއި އަދި ރަބީޢު ބިން އަނަސް ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުޝްރިކުންގެ ޢީދުތައްކަމުގައެވެ. (ތަފުސީރު އިބުނު ޖަރީރު އަދި އެނޫން ތަފުސީރުތައް ބައްލަވާ)

ފަހެ މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ގިނަ މުސްލިމުންތައް މިއަދުވަނީ މިފަދަ މަޅިތަކުގައި ޖެހިފައެވެ. ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމާއި ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި އަދިވެސް އެނޫން ބާޠިލު ޢީދުތައް ފާހަގަކުރުމުގަޔާއި އަދިވެސް ދުނިޔަވީ އެތައްކަމެއްގައި ރޯލު މޮޑެލުންނަކީ ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންނަށް ކަމުގައި ބަލަންވަނީ ފަށާފައެވެ. ފޭސްބުކު ޓުވިޓަރ ފަދަ ސޯސަލް ނެޓުވޯރކުތަކުން މިމަންޒަރު ފެންނަލެއް ގިނައެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ތަހުނިޔާކިޔާ އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢީދުގައި ބޭނުންކުރާ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ފޮޓޯތައް އަދި މަންޒަރުތައް ޝެއަރ ކުރަމުންދަނީ ވިސްނާލުމެއްނެތިއެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންވެސް ކުރިމަސްފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރަނީ އެބައިމީހުންގެ ޢީދެއްފަދައިންނެވެ. ﷲއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން މިފަދަކަންކަމުން ދުރުވުން ހުއްޓެވެ.ކާފަރުންގެ ޢީދެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން
އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަޙުﷲ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ


އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތުގައި އިޤުތިޟާއުލް ސިރާތުލް މުސްތަގީމްގެ ފުރަތަމަ އަދަދުގެ ސަފުހާ 470 ގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
" (ކާފަރުންގެ) އީދުދުވަސްތަކާއި އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެތައް ގޮތަކުން ބަލާ ވިސްނަން ޖެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ޢީދުތަކާއި ބަންދު ދުވަސްތައް އަންނަނީ ފުޅާ ގޮތްތަކަކާއި އަދި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކީރިތިޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަދައިން ކޮންމެ ޤައުމަކަށް އެބަޔަކު ފާހަގަކުރާނެ ހާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. މިސާލަކަށް ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާއި، ނަމާދު ކުރުމާއި އަދި ރޯދަހިފުމެވެ. އެބައިމީހުންގެ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް އެއްބައިވުމަކީ އެބައިމީހުންގެ ކާފަރުކަމާއި އެއްބައިވުމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ދީނުގެ ކުދިކަންކަމަށް އެއްބަސްވުމެވެ. (ނުވަތަ ރުހުން އޮތްކަން ހާމަކުރުމެވެ. ) އެއީ ކާފަރުކަމުގެ ވަކި މިންވަރަކަށް ތަބާވެވެނީއެވެ. ހަޤީޤަތުގައި އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ އެބައިމީހުން މުސްލިމުންނާއި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްދޭ ދުވަސްތަކެވެ. ޙާއްޞަކޮށް އެބައިމީހުންގެ އީދުދުވަސްތަކެވެ. ( މިސާލަކަށް ވެލެންޓައިންސް ދުވަސް ކުރިމަސް ފަދަ ދުވަސްތަކެވެ) މިބަޔަށް އެއްބަސްވުމަކީ ކާފަރުކަމުގެ އެންމެބޮޑަށް ފަރަޤުކޮށްދޭ ކަންކަމަށް އިއުތިރާފުވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ވަކިބަޔަކަށް އިއުތިރާފު ވުމަކީ ދީނުން ތިމާ ނަފީކުރަމުން ގެންދާނެ ކަންކަމެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ދީނުން ބޭރުވެފައިވާ ހާލަށް މިފަދަ އަމަލުތައް ވައްޓާލައެވެ."

އެންމެ ކުޑަމިނުން ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކުގައި ތަހުނިޔާ ފޮނުވުންވެސް ހުއްދައެއްނޫނެވެ.
އިމާމް އިބުނު ޤައްޔިމުގެ ފަތުވާ


މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއްދަރިވަރުކަމަށްވާ އިމާމު އިބުނު ޤައްޔިމު އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތްކަމުގައިވާ އަޙުކާމުލް ޛިއްމާ މިފޮތުގެ ފުރަތަމަ އަދަދުގެ 205 ވަނަ ސަފުހާގައި ބަޔާން ކުރައްވައެވެ.
"މުސްލިމުނޫން މީހުންގެ ޙާއްޞަ ހަފުލާތަކާއި ޢީދުގައި ތަހުނިޔާކިޔާ މަރުހަބާކިޔުން، މިސާލަކަށް އެމީހުންގެ ޢީދެއްގައި އެމީހުންނަށް "ބަރަކާތްތެރި އީދެއް ތިބާއަށް އެދެން " (މިޒަމާނުގެ ބަހުން ބުނާނަމަ ކޮންގުރާ ކިޔުން) ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިބާރާތަކުން ތަހުނިޔާ ކިޔުމަކީ ޢިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގައި ޙަރާމްކަމެކެވެ. އެއިބާރާތް ގެންނަ މީހަކީ މުރުތައްދުވުން ނުން ޝިރުކުގެ އަމަލަކާއި ގާތްވެފައިނުވާ މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ވަނީ ޙަރާމްވެގެންނެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހަފުލާތަކުގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަހުނިޔާކިޔާ (މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ) އެބައިމީހުން ޞަލީބަށް ސަޖިދަ ކުރުމުން ތަހުނިޔާކިޔުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. މިއީ އެބައިމީހުން ރާ ބުއިމުންނާއި، ޒިނޭ ކުރުމުން ތަހުނިޔާ ކިޔުމަށްވުރެ މާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ.

ދީންނުދަންނަ ނުވަތަ ދީންވެރިނޫން އެތައްބަޔަކު މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ އިރު އެބައިމީހުންނަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުގެ ނުބައިކަމާއި ޝައިތާނީކަން އެބައިމީހުންނަށް ހަޤީޤަތުގައި ނޭންގެއެވެ.
އެއްވެސް ފާފައެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ޝިރުކުގެ ޢަމަލެއް ކުރުމުން އެ އަމަލަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުމަކީ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ ނުރުއްސެވުމާއި އަދި ބޮޑުވެގެންވާ އަޒާބަށް ހުށައެޅިފައިވާ މީހެކެވެ. ޞަލަފުންގެ ބޭކަލުން މިފަދަ ފާފަކުރާ ނުވަތަ ޖާހިލު މީހުންތައް ބޮޑެތި މަޤާމުތައް ލިބުމުން އެބައިމީހުންނާއި ތަހުނިޔާ ކިޔުމުން ދުރުވެފައިވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަޒާބުން ސަލާމަތްވުމަށާއި އަދި އެއިލާހުގެ ރަޙުމަތުން ބޭރުނުވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ފާފައެއް ކުރާ މީހެއް މުންކަރާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ގާތަށްގޮސް ރީތިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކުން އެކަމުގައި ގޯހެއްނެތެވެ. "
އަދިވެސް އިމާމް އިބުނު ޤައްޔިމު އެފޮތުގެ ދެވަނަ އަދަދުގެ 277 ވަނަ ޞަފުހާގައި ބަޔާން ކުރައްވައެވެ.

"އަދި މުސްލިމުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރުމަށް އެހީތެރިވުމާއި އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢިދުތައް ފާހަގަކުރަން ދިޔުމަށް އެހީތެރިވުންވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވާ ކަމަށް އިލްމުގެ އަހުލުވެރިން އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ. ހަތަރު މަޒްހަބުގެ އިމާމުންވަނީ މިކަމަށް އެއްބަސްވެލައްވާފައެވެ. އަބޫ ޤާސިމުއްތަބަރީ ލިޔުއްވައެވެ. " މުސްލިމަކަށް މުސްލިމުނޫން މީހުންގެ ޢީދުތަކަށް ދިޔުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ބާތިލުވެގެންވާ ގޮތެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ. ރަނގަޅު ބަޔަކު ނުބައިބަޔަކާ އެއްވެއްޖެނަމަ ޝައިތާނާ ނުބައިމީހުންގެ ކޮޅަށް ރަނގަޅު މީހުންތައް ލަންބުވާލުމަށް މަގުފަހި ކުރެއެވެ. އަދި ޝައިތާނާގެ މަގަށް އެބައިމީހުންނަށް ރުހެވި އެމަގަށް ލޯބިކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ ނުރުއްސެވުން އެބަޔަކަށް ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ."

އަދިވެސް އިބުނުލް ޤައްޔިމު ބަޔާން ކުރައްވައެވެ.
" އަލްބައިހަޤީ ސައްޙަ މަގުން ވާރިދާވެފައިވާ ރިވާޔަތެއްގައި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އުމަރު ބިން ޚައްތާބު ވިދާޅުވިކަމަށް ރިވާ ކުރައްވައެވެ. " ބޭރުމީހުންގެ ބަސްތައް ދަސްނުކުރާށެވެ އަދި މުޝްރިކުންގެ ޢީދު ދުވަސްތަކުގައި އެބައިމީހުންގެ ފައްޅިތަކަށް ނުވަންނާށެވެ. ސަބަބަކީ އެބައިމީހުންގެ ޢީދު ދުވަސްތަކުގައި ﷲ ނުރުއްސެވުން އެބައިމީހުންނަށް ލައްވައެވެ. " އަދި ޞައްހަ ސަނަދުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތެއްގައި ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރިވާކުރައްވައެވެ. " ބޭރުބައެއްގެ ( މުސްލިމުނޫން މީހުން) ގެ ތެރޭގައި ހުރެފައި އަދި އެބައިމީހުންގެ އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އަދި މަރުވަންދެން އެގޮތުގައި ދެމިހުރެއްޖެމީހާ، މަޙުޝަރު ކުރެއްވޭ ހުށީ އެބައިމީހުންނާއި އެކުގައެވެ. "

އަދިވެސް އިބުނު ޤައްޔިމު ބަޔާން ކުރައްވައެވެ.

" އިބުނުލް ޤާސިމް އެކަލޭގެފާނު ނަޞާރާއިންގެ ޢީދުތަކުގައި އެބައިމީހުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމަށް ނުރުއްސަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިގަތީ އެއީ އެބައިމީހުންނަށް އެހީތެރިވެ އެބައިމީހުންގެ ކާފަރުކަމަށް އެހީތެރިވުން ކަމުގައެވެ. ނަޞާރާއިންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންނަށް މަހާއި، ހެދުން ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުންވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ޖަނަވާރުފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ދިނުމާއި އަދި ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެއްވެސް މާނައެއްގައި އެހީތެރިވުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ އެބައިމީހުންގެ ޝިރުކުތަކަށް އެއްބައިވެވި އަދި ކާފަރުކަމަށް އެހީތެރިވެވޭ ކަންކަމަށް ވާތީއެވެ. " އެޔަށްފަހު އަބޫ ހަނީފާ ވިދާޅުވިކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާން ކުރައްވައެވެ. " އެބައިމީހުންގެ އީދުތަކާއި އަދި ދީނީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަރައެއް، އެބަހީ އެބައިމީހުންގެ ޢީދުގައި ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ އެ ކުރެވުނީ ޝިރުކުގެ އަމަލެކެވެ."
ނިމުނީ.

Read more...
 
އިތުރު ލިޔުންތައް